Uprzejmie informujemy, że Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO!

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 22.02.2016 r. do 26.02.2016 r.

Czym jest Krajowy Fundusz szkoleniowy?

KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy jako wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Kto może wnioskować o środki z KFS?

O przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może ubiegać się pracodawca, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

Priorytety na 2016 r.:

 1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych (uwaga: wg wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytet ten nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą kompetencji miękkich – psychospołecznych, interpersonalnych);
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, zawartych ze starostą dot. refundacji przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Warunki:

Osoby objęte finansowaniem muszą na dzień złożenia wniosku być pracodawcą bądź być pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie mogą być objęte wsparciem ze środków KFS:

 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej, do których zalicza się: małżonka, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców oraz macochę i ojczyma pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członkowie organów zarządzających spółki jeżeli nie spełniają definicji pracownika.

Pracodawca powinien złożyć wniosek o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z wymaganymi załącznikami do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o nie ubieganiu się w innym Urzędzie Pracy finansowania kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników wskazanych we wniosku składanym w Grodzkim Urzędzie Pracy.

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy ubiegają się o przyznanie dofinansowania na pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta (urząd pracy w imieniu starosty) zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy.

Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis (konieczność przygotowania informacji o uzyskanej pomocy de minimis przez firmę/przedsiębiorstwo za lata 2013, 2014 i 2015).

Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać?

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

 • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Uwaga: Ilość środków jest ograniczona!

Nasza oferta:

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
 • Kompleksowa realizacja projektu.

Zapraszamy do kontaktu!