Temat: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 ® poziom Foundation + egzamin
Termin: od: 15.12.2014 do: 17.12.2014
Terner: ATO CRM S.A.
Miejsce: Kraków
Cena: 2500 zł lub 2760 zł z podręcznikiem

Szkolenie ma zapewnić uczestnikom podstawową wiedzę metodyczną i rozumienie mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2.

W szczególności uczestnicy szkolenia powinni poznać i zrozumieć:

 • Podstawowe definicje i terminy stosowane w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
 • Pryncypia, do których odwołuje się metodyka
 • Tematy przewodnie PRINCE2,
 • Procesy zarządcze, kroki i działania w zarządzaniu projektem
 • Kontekst stosowania PRINCE2 w zarządzaniu projektami – skalowanie metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów – zarówno kadry zarządzającej jak też specjalistów dziedzinowych. Mogą w nim uczestniczyć osoby o różnym doświadczeniu projektowym i wypełniające różne role w strukturach projektu lub osoby, które będą w przyszłości działały w projektach. Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania przedsięwzięciami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał międzynarodowe standardy zarządzania projektami
 • rozumiał mechanizmy strukturalnego, procesowego zarządczego stosowanego w projektach
 • znał wspólny i spójny aparat pojęciowy związany z zarządzaniem projektami
 • miał możliwość uzyskania Certyfikatu PRINCE2 ® Foundation

Program

Dzień I:

 • Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia
 • Co to jest projekt, czym jest zarządzanie projektem?
 • Czym jest, a czym nie jest PRINCE2?
 • Omówienie struktury metodyki
 • Pryncypia, tematy
 • Procesy metodyki
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2
 • Wieczorna praca indywidualna

Dzień II:

 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Temat Jakość
 • Temat Plany
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem (SE)
 • Wieczorna praca indywidualna

Dzień III:

 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2
 • Adaptacja PRINCE2
 • Projekt a Program
 • Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Foundation
 • Zakończenie szkolenia – Rozdanie świadectw

Szkolenie prowadzone jest na akredytowanych materiałach szkoleniowych, intensywnie wykorzystuje przykładowe scenariusze oraz podręcznik metodyki PRINCE2 ®

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów CRM SA – akredytowanej przez APMG (UK) organizacji szkoleniowej ATO i doradczej ACO na podstawie umowy podpisanej przez pm2pm sp.z o.o. i CRM SA.

Logo PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

 • Kurs jest ograniczony do maksimum 15 uczestników
 • Cena szkolenia wynosi 2500 zł brutto (zwolnione z VAT)
 • Cena wraz z oryginalnym podręcznikiem PRINCE2 wynosi 2760 zł brutto (zwolnione z VAT)
 • Podręcznik można również zakupić osobno w cenie 320 zł brutto
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • opłatę egzaminacyjną
  • materiały szkoleniowe
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
[contact-form-7 404 "Not Found"]