Temat: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 ® Poziom Practitioner + egzamin
Termin: od: 01.12.2014 do: 02.12.2014
Terner: ATO CRM S.A.
Miejsce: Katowice
Cena: 2900 zł

Szkolenie ma zapewnić uczestnikom powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy o metodyce PRINCE2 ®.

W szczególności uczestnicy szkolenia powinni:

 • Uzupełnić wiedzę o Pryncypiach, Tematach i procesach metodyki PRINCE2 ®
 • Nabyć umiejętność analizy i oceny zagadnień metodyki
 • Zapoznać się przykładowymi egzaminami certyfikacyjnymi na poziomie Practitioner

Zajęcia mają praktyczny, interaktywny charakter, nakierowany na przygotowania uczestników do skutecznego zdania egzaminu certyfikacyjnego Practitioner.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są czynnie zaangażowane w zarządzanie projektami, znają metodykę PRINCE2 i chcą potwierdzić jej opanowanie na wyższym poziomie certyfikacji.

Od uczestników wymagane jest posiadanie certyfikatu PRINCE2 ® Foundation.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • posiadał uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę o metodyce PRINCE2 ®
 • posiadał umiejętność oceny i rozpoznawania zagadnień metodycznych w scenariuszach
 • miał lepsze zrozumienie zasad skalowania metodyki PRINCE2 ®
 • miał możliwość uzyskania Certyfikatu PRINCE2 ® Practitioner

Program

 • 2 dni zajęć wykładowo-ćwiczeniowych (16 godzin)
 • Pod koniec drugiego dnia egzamin, który trwa 2,5 godziny.

Program szkolenia realizowany jest poprzez elementy wykładowe oraz wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera ćwiczenia, będące przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Wyniki są każdorazowo uzupełnianie wyjaśnieniami trenera, uzasadniającego właściwie odpowiedzi, korygującego błędy, wskazującego jak wykorzystać podręcznik do uzyskania potrzebnej wiedzy.

Materiał szkolenia obejmuje wykorzystanie przykładowych scenariuszy oraz slajdy.

Materiał szkoleniowy jest akredytowany przez właściciela metodyki PRINCE2 ® – działająca w imieniu OGC Association of Project Management Group (APMG) w Wielkiej Brytanii.

Logo PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów CRM SA – akredytowanej przez APMG (UK) organizacji szkoleniowej ATO i doradczej ACO na podstawie umowy podpisanej przez pm2pm sp.z o.o. i CRM

 • Kurs jest ograniczony do maksimum 12 uczestników
 • Cena szkolenia wynosi 2900 zł (zwolnione z VAT)
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • opłatę egzaminacyjną
  • podręcznik
  • materiały szkoleniowe
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
[contact-form-7 404 "Not Found"]