Temat: Podstawy Zarządzania Projektami
Termin: od: 10.02.2014 do: 12.02.2014
Terner: trener pm2pm
Miejsce: Kraków
Cena: 1750 zł

Każdy z nas, praktycznie codziennie poprzez konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów, ma styczność z realizacją projektów. Coraz bardziej doceniana staje się więc umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi i nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. W trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

Adresaci:

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest projekt i na czym polega jego specyfika
 • Potrafił unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu
 • Znał zasady tworzenia zespołu projektowego oraz wiedział, jak motywować jego członków
 • Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu
 • Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu
 • Umiał zorganizować i zrealizować projektów w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału prac
 • Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem
 • Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie
 • Umiał prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu
 • Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu
 • Znał zasady budowania budżetu projektu
 • Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji projektu
 • Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach
 • Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami

Program

Dzień I

 • Definicja, charakterystyka i rozwój metodyki zarządzania projektami
 • Problemy oraz nieprawidłowości w trakcie zarządzania projektami
 • Uwarunkowania powodzenia projektu
 • Analiza otoczenia projektu
 • Relacje pomiędzy strukturą firmy/ strategią przedsiębiorstwa a realizacją projektu
 • Cykl życia projektu
 • Określanie oraz hierarchizacja celów projektu w oparciu o zidentyfikowane, zróżnicowane oczekiwania interesariuszy

Dzień II

 • Pojęcie struktury podziału prac i jej definiowanie
 • Diagram sieciowy i harmonogram realizacji projektu
 • Określenie, planowanie i sterowanie zasobami niezbędnymi do realizacji projektu
 • Metody tworzenia budżetu i administrowanie finansami projektu

Dzień III

 • Budowa, rozwój i zarządzanie zespołem projektowym; zarządzanie konfliktami
 • Monitoring i kontrola realizacji projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Podnoszenie kwalifikacji Project Menedżera. Systemy certyfikacji PM
 • Cena szkolenia wynosi 1750 zł + VAT
 • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o. Alior Bank. Oddział w Krakowie 49 2490 0005 0000 4520 4438 5852
 • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
  • imienny certyfikat
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
[contact-form-7 404 "Not Found"]