Temat: Kampus: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach
Termin: od: 05.12.2018 do: 07.12.2018
Trener: Grzegorz Szałajko
Miejsce: Cedzyna, Hotel Uroczysko SPA & Business****
Cena: 2990 PLN

Sukces projektu to uzyskanie zadowolenia interesariuszy projektu. Stałe monitorowanie parametrów sukcesu tj. zakresu, czasu, jakości oraz budżetu jest niezbędne do osiągnięcia założeń projektowych, a poprzez to planowanych korzyści. Realizacja każdego projektu wiąże się z koniecznością zmierzenia się z ryzykiem. Umiejętne i skuteczne wykorzystywanie pojawiających się szans przy równoczesnej minimalizacji zagrożeń należy do kluczowych zadań Kierownika Projektu i jego zespołu. Skuteczny Kierownik musi legitymować się wysokimi kompetencjami w przedmiotowym obszarze (NCB4 4.5.11). Warsztatowa formuła szkolenia umożliwi zarówno nabycie praktycznych umiejętności zarządzania ryzykiem jak i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Całość szkolenia oparta będzie na realnych studiach przypadku z różnych projektów.

Warsztaty realizowane w ramach KAMPUSU Zarządzania projektami

Adresaci:
 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji,
 • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Posiadał znajomość technik i narzędzi wykorzystywanych w identyfikacji, ocenie i analizie ryzyk
 • Umiał zarządzać ryzykiem
 • Wiedział jak uzyskiwać korzyści z systemowego zarządzania ryzykiem
 • Znał metody oddziaływania na zidentyfikowane ryzyka
 • Potrafił zapobiegać negatywnym skutkom wystąpienia ryzyka oraz wykorzystywać pojawiające się szanse

Program

 • Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie, ryzyko w firmie a ryzyko w projekcie
 • Proces zarządzania ryzykiem projektowym
 • Identyfikacja ryzyka – narzędzia, techniki, analiza przyczynowo-skutkowa – „jak to robią inni”
 • Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)
 • Strategie zarządzania ryzykiem
 • Monitoring ryzyka
 • Wdrażanie systemowego zarządzania ryzykiem

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
 • Cena szkolenia wynosi 2990 zł + 23% VAT
 • Wpłaty środków pieniężnych należy dokonać po otrzymaniu ze strony pm2pm sp. z o. o. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz otrzymaniu faktury proforma w terminie nie później niż 14 dni po jej otrzymaniu.
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu, zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszenia na konto: pm2pm sp.z o.o.

  Alior Bank. Oddział w Krakowie

  49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

 • Grupa szkoleniowa liczy około 12 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w warsztatach specjalistycznych
  • materiały szkoleniowe
  • udział w panelu i market place
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl
 • REGULAMIN

 • Warunkiem uczestnictwa w Kampusie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do pm2pm na adres e-mail: kampus@pm2pm.pl lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stornie www.pm2pm.pl przy opisie danego szkolenia
 • Otrzymanie przez pm2pm sp. z o. o. formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pm2pm a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • W ciągu 2 dni roboczych od dostarczonego do pm2pm wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 503168058.
 • Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury proforma, zobowiązany jest do dokonania płatności za szkolenie najpóźniej do 14 dni od otrzymania faktury proforma. Niewpłacenie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
 • Końcowa faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni.
 • Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem usługi. Wówczas pm2pm zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 • W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem usługi pm2pm zwraca 70% wpłaconej kwoty. Przy rezygnacji w terminie poniżej 14 dni od rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości zamówienia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
 • Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Klient opłaca nocleg wcześniej zarezerwowany za pośrednictwem pm2pm przelewem/ lub na miejscu w hotelu. Pm2pm zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając koszt noclegów do kosztu szkolenia i fakturować to jedną pozycją opodatkowaną stawką VAT 23%. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 21 dni przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Kampusu lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie.
 • Realizując ciążący na nas obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pm2pm sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 • pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być trenerzy świadczący usługi szkoleniowe dla naszej firmy;
 • Pani Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza UE;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 2;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia przeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na usługę szkoleniową.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)


Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF