Temat: Kampus: Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©
Termin: od: 05.12.2018 do: 07.12.2018
Trener: Krzysztof Witkowski
Miejsce: Cedzyna, Hotel Uroczysko SPA & Business****
Cena: 2990 PLN

Zdecydowana większość uznanych światowych metodyk i standardów zarządzania projektami koncentruje swoją uwagę na samym zarządzaniu projektem. Podobny „trend” dotyczy narzędzi informatycznych dla obszaru zarządzania projektami. Jednak wiele problemów, na jakie napotyka kierownik projektu i zespół projektowy wynika nie z samej istoty, celów czy zakresu projektu, ale z jego interakcji z otoczeniem – także innymi projektami realizowanymi w tym samym czasie przez daną organizację. Dodatkowo projekt napotyka nie tylko ryzyka zewnętrzne, ale rywalizuje bardzo często o zasoby (osobowe, finansowe, sprzętowe, materiałowe,….) nie tylko z innymi projektami, ale niejednokrotnie również z podstawową działalnością operacyjną. Koncentracja na kluczowych obszarach oraz dobrze zbudowana strategia organizacji powinny być drogowskazem służącym zbudowaniu optymalnego portfela/portfeli projektów oraz programu/programów. Wykorzystanie prostych narzędzi priorytetyzacji działań oraz umocowanie efektów hierarchizacji w praktyce umożliwiają efektywne wyznaczenie portfeli i programów. Jednoczesne wprowadzenie w metodyce zarządzania projektami narzędzi umożliwiających skuteczny monitoring projektów umożliwia zarządzanie na poziomie portfela i programu. Podczas gdy wiele narzędzi informatycznych koncentruje się na zarządzaniu projektem, rozwiązanie Microsoft Project and Portfolio Management (PPM) posiada funkcje przeglądu portfela oraz wsparcia dla procesów wyboru portfeli projektów do realizacji. Moduł strategii wspiera procesy SP3M, umożliwiając zamodelowanie strategii organizacji, ocenę projektów pod kątem czynników biznesowych realizujących tę strategię i wybór portfela projektów optymalnie spełniającego cele strategiczne przy przyjętych ograniczeniach budżetowych i zasobowych. Analiza i monitorowanie portfela rodzą liczne potrzeby informacyjne zarówno dla kadry zarządzającej jak i osób odpowiedzialnych za działania operacyjne. Kluczowym wsparciem w zarządzaniu są raporty i zestawienia danych dotyczące projektów, portfeli i programów bazujące na aktualnych informacjach. Systemy informatyczne wykorzystujące bieżące dane o przebiegu projektów wchodzących w skład portfeli i programów pozwalają prezentować kluczowe informacje w dashboardach i szczegółowych raportach.

Warsztaty realizowane w ramach KAMPUSU Zarządzania projektami.

Adresaci:
 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji,
 • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Posiadał znajomość możliwych modeli budowy portfeli i programów
 • Umiał zbudować portfele i programy projektów odpowiadających potrzebom organizacji
 • Wiedział jak skutecznie zarządzać programami i portfelami
 • Znał podstawowe techniki budowy portfela i programu
 • Potrafił zastosować w praktyce nabytą wiedzę z zakresu budowy programu i portfela

Program

 • Podstawowe metody analizy strategicznej
 • Model budowy strategii Balanced Score Card
 • Standard zarządzania projektami ISO 21500
 • Inicjowanie projektu zgodnie z koncepcją SP3M©
 • Monitoring projektów, programów, portfeli
 • Praktycznie zastosowanie SP3M©
 • Microsoft PPM jako narzędzie IT wspomagające SP3M

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej poprzez przejście kolejnych etapów do określonego studium przypadku.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
 • Cena szkolenia wynosi 2990 zł + 23% VAT
 • Wpłaty środków pieniężnych należy dokonać po otrzymaniu ze strony pm2pm sp. z o. o. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz otrzymaniu faktury proforma w terminie nie później niż 14 dni po jej otrzymaniu.
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu, zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszenia na konto: pm2pm sp.z o.o.

  Alior Bank. Oddział w Krakowie

  49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

 • Grupa szkoleniowa liczy około 12 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w warsztatach specjalistycznych
  • materiały szkoleniowe
  • udział w panelu i market place
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl
 • REGULAMIN

 • Warunkiem uczestnictwa w Kampusie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do pm2pm na adres e-mail: kampus@pm2pm.pl lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stornie www.pm2pm.pl przy opisie danego szkolenia
 • Otrzymanie przez pm2pm sp. z o. o. formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pm2pm a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • W ciągu 2 dni roboczych od dostarczonego do pm2pm wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 503168058.
 • Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury proforma, zobowiązany jest do dokonania płatności za szkolenie najpóźniej do 14 dni od otrzymania faktury proforma. Niewpłacenie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
 • Końcowa faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni.
 • Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem usługi. Wówczas pm2pm zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 • W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem usługi pm2pm zwraca 70% wpłaconej kwoty. Przy rezygnacji w terminie poniżej 14 dni od rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości zamówienia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
 • Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Klient opłaca nocleg wcześniej zarezerwowany za pośrednictwem pm2pm przelewem/ lub na miejscu w hotelu. Pm2pm zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając koszt noclegów do kosztu szkolenia i fakturować to jedną pozycją opodatkowaną stawką VAT 23%. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 21 dni przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Kampusu lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie.
 • Realizując ciążący na nas obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pm2pm sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 • pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być trenerzy świadczący usługi szkoleniowe dla naszej firmy;
 • Pani Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza UE;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 2;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia przeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na usługę szkoleniową.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)


Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF