Temat: Szkolenie: Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition
Termin: od: 10.12.2018 do: 13.12.2018
Trener: Grzegorz Szałajko
Miejsce: Kraków
Cena: 4200 PLN

Zarządzanie projektami w organizacjach coraz lepiej uświadamia i potwierdza fakt, że ludzie odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Co raz ważniejsze staje się obecnie możliwie jak najlepsze wykorzystanie inwestycji w aktywa ludzkie. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga doświadczonej i wykwalifikowanej kadry niezależnie od rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Ludzie są najważniejszym zasobem, a efektywne zarządzanie nimi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego projektu. Chcąc osiągać zamierzone cele, firmy muszą dysponować kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Kierownika Projektu, potwierdzający doświadczenie praktyczne oraz fachową wiedzę niezbędną w zawodzie Kierownika Projektu.

Celem głównym szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami niezbędną do przystąpienia do egzaminu PMP® w systemie certyfikacji Project Management Institute (PMI®) , w szczególności:

 • Dokładniejszego poznania technik i metod zarządzania projektami objętych standardem
 • Wyjaśnienia struktury egzaminu certyfikującego
 • Usystematyzowania wiedzy przed podejściem do egzaminu.

35 godzinne warsztaty prowadzone są w języku angielskim

Adresaci:
 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
 • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osób, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami i przygotować się do certyfikacji PMP®
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Znał odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem projektów w swoim zespole
 • Posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBoK® Guide, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych
 • Potrafił zastosować poznane narzędzia i techniki w praktyce, jak na przykład szacować pracochłonność projektu, planować działania, budżetować, monitorować projekt przy wykorzystaniu metody wartości wypracowanej, zarządzać jakością i ryzykiem
 • Umiał reagować wobec zmieniających się warunków otoczenia i funkcjonować wśrodowisku z organiczeniami organizacyjnymi i zasobowymi
 • Wiedział jak zarządzać kluczowymi interesariuszami projektu, jak efektywnie budować, oraz motywować zespół projektowy i jak nim zarządzać
 • Miał możliwość lepszego poznania wszystkich obszarów wiedzy zawartych w PMBOK® Guide, 6 edition przykładowych pytań egzaminacyjnych oraz wymiany doświadczeń z trenerem praktykiem
 • Przygotowany do podejścia do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

Program

Kontekst projektu

 • Certyfikacje PMI (wymagania, proces certyfikacji, utrzymanie certyfikatów)
 • Definicje projektu, portfela i programu
 • Wpływ struktur organizacyjnych na projekt
 • Interakcje pomiędzy portfelem, programem a projektem
 • Identyfikacja czynników środowiskowych projektu oraz ich wpływu na planowanie i realizację
 • Cykl życia projektu (konsekwencje różnych konfiguracji faz projektu (jedna faza, sekwencyjne, równoległe),powody i konsekwencje różnych podejść do planowania (przewidywalne, iteracyjne, adaptatywne/zwinne)
 • Ograniczenia poza „żelaznym trójkątem”
 • Cykl Deminga (PDCA)
 • Procesy w projekcie (grupy procesów, rola na poszczególnych etapach projektu, ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektem)

Procesy integracji

 • Inicjacja projektu (uzasadnienie biznesowe, relacja pomiędzy PM’em a sponsorem, rola karty projektu)
 • Budowanie planu zarządzania projektem (rola planów zarządzania, kluczowe plany bazowe, inne dokumenty (np. rejestry))
 • Zintegrowane zarządzanie zmianami (budowa i rola ciał zarządzających zmianami, procesy zarządzania zmianami)w praktyce
 • Zarządzanie konfiguracją w praktyce
 • Powiązania pomiędzy procesami planowania, realizacji, monitorowania i zarządzaniem zmianą
 • Zamykanie projektu krok po kroku

Interesariusze projektu

 • Identyfikacja interesariuszy
 • Różne podejścia do analizy interesariuszy
 • Planowanie strategii wobec interesariuszy
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w praktyce (w tym kluczowe kompetencje po stronie PM’a)

Zarządzanie zakresem

 • Różnice pomiędzy wymaganiami a zakresem
 • Techniki zbierania i śledzenia wymagań
 • Różne podejścia do planowania zakresu (sztywny zakres, rolling-wave planning, podejście zwinne)
 • Podstawy tworzenia WBS
 • Przeznaczenie i powiązania pomiędzy WBS, diagramem sieciowym i wykresem Gantt’a
 • Odbiór produktów cząstkowych projektu
 • Monitorowanie zakresu i potencjalne problemy (scope creep, gold plating)

Zarządzanie harmonogramem

 • Różnice pomiędzy pakietami prac a zadaniami i ich praktyczne konsekwencje
 • Pracochłonność vs. czas trwania
 • Techniki szacowania czasu trwania zadań
 • Rola diagramu sieciowego w planowaniu
 • Harmonogramowanie (ścieżka krytyczna, wprowadzenie do łańcucha krytycznego, harmonogramowanie w podejściu zwinnym)
 • Techniki optymalizacji harmonogramu i ryzyka z nimi związane
 • Podejścia do monitorowania harmonogramu

Zarządzanie zasobami

 • Struktura podziału zasobów (RBS) i jej rola w planowaniu
 • Techniki szacowania zasobów
 • Procesy zarządzania zespołem w praktyce
 • Planowanie zarządzania zespołem
 • Typowe błędy w ocenie kompetencji i rekrutacji
 • Fazy rozwoju zespołu – model Tuckman’a
 • Źródła władzy w zespole i związane z nimi ryzyka
 • Podejścia do konfliktów i ich skuteczność
 • Motywacja w zespole projektowym (Maslow, Herzberg, McClelland)

Zarządzanie kosztami

 • Podstawy estymacji kosztów
 • Poziomy szacowania na różnych etapach projektu
 • Proces budżetowania projektu
 • Finansowanie projektu – koordynacja wpływów z wydatkami
 • Rezerwy budżetowe – rodzaje i rola
 • Monitorowanie projektu przy pomocy metody Earned Value: podstawy metody, podstawowe wskaźniki (SPI, SV, CPI, CV, EAC, VAC, TCPI) i ich interpretacja

Ryzyko w projekcie

 • Apetyt i tolerancja na ryzyko
 • Ryzyko a niepewność
 • Cykl zarządzania ryzykiem
 • Rola struktury podziału ryzyk (RBS)
 • Narzędzia identyfikacji
 • Analiza jakościowa i ilościowa
 • Metajęzyk ryzyka i jego wpływ na możliwe momenty wpływu na ryzyko
 • Odpowiedzi na zagrożenia
 • Ryzyka wtórne i rezydualne
 • Praktyczne podejście do zarządzania szansami
 • Komunikacja ryzyka
 • Powiązania procesów zarządzania ryzykiem z pozostałą częścią planów

Zamówienia w projekcie

 • Procesy i kluczowe dokumenty związane z zamówieniami
 • Rodzaje kontraktów i związane z nimi ryzyka dla poszczególnych stron

Jakość w projekcie

 • Jakość a klasa – różnice i ich konsekwencje w projekcie
 • Dokładność a precyzja – typowe błędy i ich konsekwencje
 • Filozofia zarządzania jakością – kluczowe zasady
 • Koszty jakości
 • Pułapki i konsekwencje podejścia opartego na testach
 • Kontrola a zapewnienie jakości
 • Podstawowe narzędzia zarządzania jakością
 • Ciągłe doskonalenie procesów zarządzania (pogłębienie w stosunku do pierwszego dnia)

Komunikacja w projekcie

 • Struktura procesu komunikacji i ryzyka w poszczególnych jej elementach
 • Plan zarządzania komunikacją – rola i przykładowa struktura
 • Raportowanie w projekcie – podsumowanie procesu i praktyczne wskazówki

Podsumowanie

 • Procesy ”z lotu ptaka”
 • Kluczowe przepływy (planowanie, cykl życia produktów, monitoring i raportowanie)
 • Podejścia do rozwoju kompetencji PM

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
 • Cena szkolenia wynosi 4200 zł + VAT
 • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp.z o.o.

  Alior Bank. Oddział w Krakowie

  49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

 • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Grupa szkoleniowa liczy około 12 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
  • zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
  • lunch
  • przerwy kawowe
  • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
  • Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF