Temat: Szkolenie: Podstawy Zarządzania Projektami
Termin: od: 15.10.2018 do: 17.10.2018
Trener: Dorota Budzińska-Wiska, Ewa Bednarczyk (BIO trenerów: http://pm2pm.pl/zespol/)
Miejsce: Kraków
Cena: 1750 PLN

Każdy z nas, praktycznie codziennie poprzez konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów, ma styczność z realizacją projektów. Coraz bardziej doceniana staje się więc umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi i nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. W trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

  Celem szkolenia jest poznanie podstawowym metod zarządzania projektami oraz ich praktycznego zastosowania.
Adresaci:
 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
  Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBE’a.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Wiedział, czym jest projekt i na czym polega jego specyfika
 • Potrafił unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu
 • Znał zasady tworzenia zespołu projektowego oraz wiedział, jak motywować jego członków
 • Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu
 • Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu
 • Umiał zorganizować i zrealizować projektów w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału prac
 • Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem
 • Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie
 • Umiał prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu
 • Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu
 • Znał zasady budowania budżetu projektu
 • Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji projektu
 • Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach
 • Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami

Program

Dzień I
 • Definicja, charakterystyka i rozwój metodyki zarządzania projektami
 • Problemy oraz nieprawidłowości w trakcie zarządzania projektami
 • Uwarunkowania powodzenia projektu
 • Analiza otoczenia projektu
 • Relacje pomiędzy strukturą firmy/ strategią przedsiębiorstwa a realizacją projektu
 • Cykl życia projektu
 • Określanie oraz hierarchizacja celów projektu w oparciu o zidentyfikowane, zróżnicowane oczekiwania interesariuszy
Dzień II
 • Pojęcie struktury podziału prac i jej definiowanie
 • Diagram sieciowy i harmonogram realizacji projektu
 • Określenie, planowanie i sterowanie zasobami niezbędnymi do realizacji projektu
 • Metody tworzenia budżetu i administrowanie finansami projektu
Dzień III
 • Budowa, rozwój i zarządzanie zespołem projektowym; zarządzanie konfliktami
 • Monitoring i kontrola realizacji projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Podnoszenie kwalifikacji Project Menedżera. Systemy certyfikacji PM

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
 • Cena szkolenia wynosi 1750 zł + VAT
 • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.

  Alior Bank. Oddział w Krakowie

  49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

 • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
  • imienny certyfikat
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
 • Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF