Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN

Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wzrost zadowolenia klientów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Biorąc pod uwagę, iż kluczową rolę w projektach odgrywają ich kierownicy, niezwykle istotne jest, aby posiadana przez nich wiedza była na wysokim, międzynarodowym poziomie. Nasze szkolenie przekazuje umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. Przygotowanie do egzaminu na pierwszy (z czterech możliwych- D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association, umożliwi ocenę wiedzy oraz zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów. Zależy nam, aby wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały certyfikat IPMA, lecz ten element w dużym stopniu uzależniony jest od podejścia, umiejętności oraz determinacji uczestników.

Adresaci:
 • Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Posiadał wiedzę niezbędną do zdobycia pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikującym
 • Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty
 • Potrafił zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych
 • Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu

Program

Blok I

Dzień I:

1. Wprowadzenie

 • Przedstawienie trenera
 • Przedstawienie stowarzyszenia IPMA ® oraz jego działalności

2. Poziomy zarządzania projektem: strategiczny, operacyjny, wykonawczy

3. Portfele, programy, projekty, zadania, pakiety prac
 • Podstawowe pojęcia. Rodzaje i cechy projektu.

4. Cele projektu
 • Cel główny (bezpośredni), Cele ogólne, Produkty/Rezultaty
 • Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki realizacji celów i źródła danych
 • Cele proceduralne
 • Priorytetyzacja parametrów projektu: Zakres, Czas, Koszt, Jakość
 • SMART

5. Formuła realizacyjna projektu
Dzień II:

1. Cykl życia projektu
 • Model fazowy. Prezentacja cyklu życia projektu i modelu fazowego

2. Rola interesariuszy w realizacji projektu
 • Analiza i macierz interesariuszy
 • Strategia zarządzania interesariuszami
 • Plan zarządzania interesariuszami

3. Projekt a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury
 • Struktura funkcjonalna
 • Struktura macierzowa (słaba, zrównoważona, mocna)
 • Struktura projektowa

4. Struktura Podziału Prac
 • Pojęcie, rodzaje WBS, kodowanie

Blok II

Dzień III:


1. Harmonogramowanie projektu wg metody ścieżki krytycznej (CPM)
 • Definiowanie działań
 • Ustalanie relacji pomiędzy działaniami
 • Diagram sieciowy
 • Szacowanie czasu trwania
 • Ustalanie ograniczeń czasowych
 • Harmonogramowanie wg najwcześniejszych/ najpóźniejszych terminów
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej
 • Wykres Gantta

2. Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą
 • Bufory projektu w metodzie CPM

3. Metody skracania czasu trwania projektu
Dzień IV:

1. Rodzaje zasobów, Pula zasobów, Stawki

2. Szacowanie zasobów
 • Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania zadania
 • Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania

3. Planowanie i bilansowanie zasobów w projektach z harmonogramem wyznaczonym metodą ścieżki krytycznej (CPM)
 • Bilansowanie zasobów w ramach zapasu całkowitego
 • Bilansowanie zasobów poprzez zwiększenie liczby dostępnych zasobów
 • Bilansowanie zasobów zwiększające czas trwania projektu

4. Struktury kosztów
 • Koszty bezpośrednie, Struktura rodzajowa kosztów
 • Koszty pośrednie
 • Koszty stałe, Koszty zmienne
 • Miejsca powstawania kosztów

5. Metody szacowania kosztów

6. Budżet projektu

Blok III

Dzień V:

1. Metody monitorowania kosztów
 • Tolerancja budżetu
 • Koszt planowany. Koszt rzeczywisty
 • Ocena stanu wykorzystania funduszy: Koszt planowany - Koszt rzeczywisty
 • CV - Odchylenie kosztu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)
 • VAC - Odchylenie budżetu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)

2. Zarządzanie metodą wartości wypracowanej (Earned Value Management)
 • Ocena stanu wykonania: SV, CV, SPI, CPI, Tolerancja dla zakresu, czasu, budżetu
 • Analiza trendów (Wykres "S" BCWS, ACWP, BCWP, Wykresy trendu SV, CV, SPI, CPI, EAC)
 • Prognozowanie wyniku końcowego: EAC, ETC, VAC, TCPI

3. Wykresy wskaźników Metody Wartości Wypracowanej(EVM)

4. Analiza trendu kamieni milowych

Dzień VI:

1. Zarządzanie zespołem projektowym
 • Budowanie zespołu w oparciu o model Tuckmana
 • Dobór osób do zespołu
 • Role kierownika (wg Mintzberga)
 • Rozwój zespołu projektowego
 • Macierz odpowiedzialności

2. Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego
 • Zaspokajanie potrzeb a motywacja - piramida Maslowa
 • Teoria Herzberga

3. Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów wg Thomasa - Kilmana

4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Ryzyko: zagrożenia, szanse
 • Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
 • Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)
 • Strategie reakcji na ryzyko
 • Plan zarządzania ryzykiem
 • Monitorowanie ryzyka

Blok IV

Dzień VII:
 • Powtórzenie wiadomości z zakresu etapu inicjacji, planowania i realizacji projektu. Ćwiczenia
 • Egzamin próbny

Dzień VIII:
 • Omówienie wyników egzaminu próbnego. Warsztaty


Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF