Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: do ustalenia

Zarządzanie Cyklem Projektu (ZCP) to nowoczesna metodyka zarządzania projektami oraz podejście zalecane przez Komisję Europejska. Jest niezbędna w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. ZCP zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku lat 90-tych w celu poprawy jakości tworzenia i zarządzania projektami a w konsekwencji poprawy efektywności wydatkowania środków pomocowych Wspólnoty. Badając tę efektywność Komisja spostrzegła szereg problemów i słabości jakie dotykały projekty europejskie. Pomiędzy nimi, Komisja stwierdziła niejasne odniesienia strategiczne, nieweryfikowalne cele, planowanie skupione na działaniu zamiast na celu, słabą analizę potrzeb odbiorców, brak analizy ryzyk, ignorowanie czynników wpływających na trwałość korzyści projektów, słabe wykorzystanie doświadczeń wynikających z poprzednich projektów. ZCP pozwala usunąć słabości w prowadzeniu projektów poprzez zapewnienie logiki działań przygotowawczych i realizacyjnych projektów.


„ZCP zobowiązuje praktyków planowania projektu do skupienia się na prawdziwych potrzebach beneficjentów poprzez wymaganie dokładnego oszacowania obecnej sytuacji oraz poprzez stosowanie metody opartej na matrycy logicznej. Od samego początku aspekty wpływające na trwałość są włączane do planu projektu. Siłą ZCP jest fakt, iż dokumenty projektu są usystematyzowane według standaryzowanego formatu, określając wszystkie odpowiednie zagadnienia, włączając w to założenia, na których oparty jest projekt. Na każdym etapie cyklu projektu te kwestie są weryfikowane i przeglądane, a następnie przenoszone do kolejnego etapu. Taki system czyni koncepcję projektu i kontekst, w którym on działa przejrzystym i czytelnym oraz pozwala na lepsze monitorowanie i ewaluację.”


Podręcznik Zarządzania Cyklem Projektu

Adresaci:
 • Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) zaangażowani w przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych UE
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • Posiadał umiejętność w zakresie stosowania analizy strategicznej projektu i formułowania odniesień strategicznych
  • Potrafił zdefiniować problemy rozwojowe wynikające z dokumentów strategicznych i operacyjnych JST
  • Potrafił zdefiniować zakres projektu
  • Posiadał praktyczne umiejętności w zakresie formułowania celów z uwzględnieniem parametrów SMART
  • Wiedział w jaki sposób dokonywać analizę otoczenia i interesariuszy projektu
  • Znał zasady szacowania i zarządzania czasem w projekcie (harmonogram)
  • Rozumiał konieczność szacowania kosztów i konstruowania budżetu
  • Posiadał umiejętności zarządcze, komunikacyjne
  • Potrafił zidentyfikować zasoby w projekcie
  • Umiał prowadzić dokumentację projektową
  • Wiedział w jaki sposób ograniczyć wystąpienie ryzyka w projekcie
  • Potrafił wykorzystywać techniki przygotowania projektu

  Program

  BLOK I

  Dzień I

  Temat: Wprowadzenie do Zarządzania Cyklem Projektu

  • Metodyka Zarządzania Cyklem Projektu
   • Pochodzenie i przeznaczenie
   • Fazy Zarządzania Cyklu Projektu
    • Planowanie
    • Identyfikacja
    • Opracowanie
    • Finansowanie
    • Wdrożenie
    • Ewaluacja
  • Planowanie
   • Analiza dokumentów strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, kraju, regionu
   • Planowanie strategiczne i operacyjne na poziomie JST

  BLOK II

  Dzień II

  Temat: Planowanie

  • Konstruowanie portfela projektów rozwoju lokalnego
   • Mapowanie obszarów problemowych
   • Identyfikacja problemów w poszczególnych obszarach
   • Analiza związków pomiędzy problemami
   • Hierarchizacja problemów
   • Selekcja projektów jako rozwiązań problemów i dobór portfela projektów

  BLOK III

  Dzień III i IV

  Temat: Umiejętności zarządcze i interpersonalne w zarządzaniu projektami

  • Etyka Project Managera
  • Grupy i zespoły projektowe
  • Komunikacja
   • Modele komunikacji
   • Formy komunikowania
   • Interpretacja informacji
  • Przywództwo
   • Techniki i style przywództwa
   • Opór i jego przezwyciężanie
  • Motywacja
   • Synteza zachowań ludzkich
   • Zaspokajanie potrzeb a motywacja
   • Sposoby motywowania w projekcie
  • Konflikt w projekcie
   • Dynamika konfliktu
   • Metody rozwiązywania kryzysu

  BLOK IV

  Dzień V

  Temat: Identyfikacja

  • Grupa docelowa i interesariusze projektu
   • Identyfikacja i analiza grupy odbiorców i interesariuszy projektu
   • Definiowanie otoczenia projektu
  • Cele projektu
   • Wyznaczanie i formułowanie celów projektu
   • Analiza i wybór ścieżki działania
   • Wykorzystanie parametrów SMART
  • Planowanie zakresu czasu w projekcie
   • Budowanie Struktury Podziału Zadań
   • Tworzenie harmonogramu Gantt'a i harmonogramu matrycowego (GWA)

  BLOK V

  Dzień VI

  Temat: Zarządzanie ryzykiem

  • Definicja ryzyka
   • Źródła ryzyka w projektach
  • Metody identyfikacji czynników ryzyka
   • Korzyści z właściwej identyfikacji ryzyka
   • Wykorzystanie analizy SWOT w zarządzaniu ryzykiem
   • Mind Mapping
   • Lista kontrolna
   • Diagram Ishikawy
  • Analiza oraz ocena ryzyka
   • Analiza jakościowa czynników ryzyka
   • Charakterystyka oraz proces oceny ryzyka
   • Kwantyfikacja czynników ryzyka
   • Drzewo decyzyjne
  • Sposoby reakcji na ryzyko
   • Monitoring czynników ryzyka

  BLOK VI

  Dzień VII

  Temat: Finansowanie

  • Planowanie kosztów w projekcie
   • Planowanie i analizowanie zasobów
   • Konstruowanie budżetu szczegółowego projektu
   • Tworzenie budżetu projektu

  BLOK VII

  Dzień VIII

  Temat: Wdrożenie

  • Monitorowanie przebiegu projektu
   • Projektowanie systemu monitorowania przebiegu realizacji projektu
  • Prowadzenie dokumentacji
   • Zarządzanie dokumentacja projektową zgodnie z wytycznymi właściwych instytucji
   • Sprawozdawczość przebiegu realizacji projektu

  BLOK VIII

  Dzień IX

  Temat: Ewaluacja

  • Studium ewaluacyjne
   • Tworzenie studium ewaluacyjnego wewnętrznego i zewnętrznego projektu
  • Wnioski projektowe
   • Opracowanie bazy wniosków projektowych
   • Definiowanie wniosków na poziomie projektowym i programowym
  • Rola i zadania SPMP
   • Podnoszenie kwalifikacji Projekt Menedżera. Systemy certyfikacji Projekt Manedżera według metodyki IPMA

  Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
  Informacje o szkoleniu:
  Temat:
  Dane firmy/dane osobowe:
  Imię: *
  Nazwisko: *
  Numer telefonu: *
  Fax:
  E-mail: *
  Stanowisko:
  Faktura VAT: TakNie
  Nazwa firmy:
  Ulica i nr:
  Kod pocztowy:
  Miasto:
  NIP:
  Informacje dodatkowe:
  Uwagi:
  Wegetarianin: tak
  Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
  Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
  Przepisz tekst: *
  captcha
  * - pole obowiązkowe

  Pobierz PDF