Temat: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D
Termin: od: 01.02.2014 do: 13.04.2014
Terner: trenerzy pm2pm
Miejsce: Warszawa
Cena: 6000 PLN

Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wzrost zadowolenia klientów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Biorąc pod uwagę, iż kluczową rolę w projektach odgrywają ich kierownicy, niezwykle istotne jest, aby posiadana przez nich wiedza była na wysokim, międzynarodowym poziomie. Nasze szkolenie przekazuje umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. Przygotowanie do egzaminu na pierwszy (z czterech możliwych- D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association, umożliwi ocenę wiedzy oraz zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów. Zależy nam, aby wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały certyfikat IPMA, lecz ten element w dużym stopniu uzależniony jest od podejścia, umiejętności oraz determinacji uczestników.

Adresaci:

 • Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów
 • Członkowie zespołów projektowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Posiadał wiedzę niezbędną do zdobycia pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikującym
 • Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty
 • Potrafił zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych
 • Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu

Program

Blok I: Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (01-02.02.2014r.)

Dzień I:

 1. Wprowadzenie
  • Przedstawienie trenera
  • Przedstawienie stowarzyszenia IPMA® oraz jego działalności
 2. Czym jest zarządzanie projektem
  • Podstawowe pojęcia. Rodzaje i cechy projektu. Funkcje zarządzania projektami
  • Analiza potencjalnych kosztów i korzyści dla przedsiębiorstwa
 3. Środowisko projektu
  • Otoczenie dalsze i bliższe
  • Strony w projekcie
  • Marketing projektu
 4. Projekt a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 5. Cele projektu
  • Wyznaczanie i hierarchizacja celów
  • Ocena celów
  • Macierz celów

Dzień II:

 1. Rola interesariuszy w realizacji projektu
  • Rodzaje interesariuszy
  • Macierz interesariuszy – analiza oczekiwań
  • Interesariusze w kontekście sukcesu projektu
 2. Etapy i cykl życia projektu
  • Etapy – definicje, atrybuty, wytyczne
  • Specyfika branżowa a modele etapów
  • Identyfikacja zadań na poszczególnych etapach
 3. Zarządzanie zmianą w projekcie
 4. Sukces w projekcie
  • Kryteria osiągnięcia sukcesu
  • Zarządzanie sukcesem projektu
 5. Zarządzanie portfelem projektu
  • Zarządzanie środowiskiem wieloprojektowym
  • Nadzorowanie wielu projektów jednocześnie
  • Unikanie konfliktu zasobów
  • Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów

Blok II: Harmonogramowanie (15-16.02.2014r.)

Dzień III:

 1. Etapy i cykl życia projektu
  • Kamienie milowe
 2. Planowanie czynności i strukturyzowanie
  • Struktura podziału pracy (WBS)
  • Projekt i struktura kosztów
 3. Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego
  • Tworzenie harmonogramów – wyznaczanie zadań i celów

Dzień IV:

 1. Ścieżka krytyczna jako narzędzie zarządzania harmonogramem
  • Wyznaczanie ścieżek krytycznych w projekcie
  • Przetwarzanie planu ścieżki krytycznej
 2. Metody prezentacji harmonogramów
  • Prezentacje

Blok III: Finanse w projekcie (01-02.03.2014r.)

Dzień V

 1. Zarządzanie zasobami finansowymi
  • Planowanie zasobów
  • Sterowanie wydatkami
 2. Zarządzanie kosztami
  • Kalkulacja kosztów w projekcie
  • Cykl życia projektu i jego wpływ na koszty
  • Metoda EV

Dzień VI

 1. Planowanie kosztów w projekcie
  • Kontrola kosztów
 2. Zarządzanie zasobami finansowymi
  • Ocena finansowa projektu
  • Rachunkowość

Blok IV: Zarządzanie zespołem projektowym (15-16.03.2014r.)

Dzień VII:

 1. Etyka Project Managera
 2. Grupy i zespoły projektowe
  • Charakterystyka grupy
  • Tworzenie zespołu – kompilacja kapitału ludzkiego
  • Struktury organizacyjne zespołów projektowych
  • Rozwój grupy wg. modelu B. Tuckmana
  • Macierz odpowiedzialności RAM
 3. Komunikacja
  • Modele komunikacji
  • Formy komunikowania
 4. Przywództwo
  • Techniki i style przywództwa
  • Budowa autorytetu Kierownika Projektu
  • Styl kierowania a dojrzałość zespołu

Dzień VIII:

 1. Motywacja
  • Zaspokajanie potrzeb a motywacja
  • Stosowanie motywacji pozytywnej i negatywnej
  • Użyteczność teorii motywacji w praktyce
  • Sposoby motywowania w projekcie
 2. Konflikt w projekcie
  • Zarządzanie konfliktem w zespole
  • Dynamika konfliktu
  • Fazy kierowania konfliktem
  • Style rozwiązywania konfliktu

Blok V: Zarządzanie zespołem projektowym (29-30.03.2014r.)

Dzień IX:

 1. Zarządzanie umową
  • Merytoryczna zawartość treści umowy
  • Claim management (zarządzanie roszczeniami)
  • Prawne aspekty negocjacji kontraktów
  • Odpowiedzialność podwykonawcy
  • Pułapki w umowach
 2. Przetargi w projektach
  • Ustawa o zamówieniach publicznych
  • Dokumentacja przetargowa

Dzień X:

 1. Ryzyko – skąd właściwie się bierze i co oznacza
  • Co to jest ryzyko?
  • Źródła ryzyka w projektach
  • Na czym polega zarządzanie ryzykiem, zagrożenia i szanse
 2. Metody identyfikacji czynników ryzyka
 3. Analiza oraz ocena ryzyka
  • Analiza jakościowa czynników ryzyka
  • Charakterystyka oraz proces oceny ryzyka
  • Kwantyfikacja czynników ryzyka
  • Drzewo decyzyjne
 4. Najpopularniejsze sposoby reakcji na ryzyko
  • Unikanie ryzyka
  • Transfer ryzyka
  • Redukcja skutków wystąpienia czynnika ryzyka
  • Zapobieganie
 5. Monitoring czynników ryzyka
 6. Jak skutecznie kontrolować ryzyko w projektach

Blok VI: Zarządzanie zespołem projektowym (12-13.04.2014r.)

Dzień XI:

 1. Zarządzanie dokumentacją projektu
 2. Zarządzanie jakością
  • Jakość w projektach
  • > System zarządzania jakością a zarządzanie projektami
 3. Zamknięcie i ocena wyników realizacji projektu
  • Doświadczenie i wnioski z zamknięcia projektu
  • Metody oceny
  • Postęp całkowity projektu i jego kalkulacja
 4. Teoretyczny egzamin próbny

Dzień XII:

 1. Omówienie egzaminu próbnego
 2. Warsztaty
 • Cena szkolenia wynosi 6000 zł + VAT
 • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o. Alior Bank. Oddział w Krakowie 49 2490 0005 0000 4520 4438 5852
 • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
  • imienny certyfikat
  • lunch
  • przerwy kawowe
  • Konsultacje w trakcie szkolenia
  • Przeprowadzenie egzaminu próbnego

  1000 zł za egzamin certyfikujący, dla osób chcących podchodzić do certyfikacji

 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
[contact-form-7 404 "Not Found"]