pm2pm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPPK-0036/16 na „przeprowadzenie indywidualnych konsultacji wspierających w przygotowaniu do egzaminu IPMA poziom D, w formie on-line”.

Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pt.: „Zdobądź
zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Zapytanie ofertowe dostępne pod LINKIEM