pm2pm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPPK-0036/16 na  „przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kursów z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D”

Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pt.: „Zdobądź
zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Zapytanie ofertowe: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076443