Temat: Zarządzanie projektami w branży budowlanej
Termin: od: 15.02.2014 do: 16.02.2014
Terner: Romana Kukurba
Miejsce: Kraków
Cena: 1950 zł

Branża budowlana jest zaliczana do tych, które w sposób szczególny zorientowane są na zarządzanie metodyką projektową. Stąd też, w trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów, poprzez możliwie najkorzystniejsze gospodarowanie dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi, nie przekraczając przy tym wyznaczonych ram czasowych. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

Adresaci:

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw z sektora budowlanego
 • Kierownicy projektów inwestycyjnych
 • Członkowie zespołów projektowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest projekt inwestycyjny i na czym polega jego specyfika w branży budowlanej
 • Potrafił unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu w branży budowlanej
 • Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu inwestycyjnego
 • Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu inwestycyjnego
 • Umiał zorganizować i zrealizować projektów w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa o profilu budowlanym
 • Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału prac
 • Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem inwestycyjnym
 • Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie inwestycyjnym
 • Umiał prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu inwestycyjnego
 • Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu inwestycyjnego
 • Znał zasady budowania budżetu projektu inwestycyjnego
 • Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji projektu inwestycyjnego w branży budowlanej
 • Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych
 • Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami
 • Znał podstawowe uwarunkowania prawnego związane z procesem inwestycyjnym w branży budowlanej

Program

Czas trwania: 18h

Dzień I

 • Projekt inwestycyjny – fazy życia projektu i model fazowy
 • Uwarunkowania powodzenia projektu realizowanego w sektorze budowlanym
 • Analiza otoczenia projektu
 • Faza 1 – planowanie – czyli od koncepcji poprzez ofertację do wyłowienia wykonawcy inwestycji (uwarunkowania prawne, interesariusze, struktura podziału pracy, produkty cząstkowe), macierz odpowiedzialności
 • Określanie oraz hierarchizacja celów projektu w oparciu o zidentyfikowane, zróżnicowane oczekiwania interesariuszy ( zamawiający a użytkownik obiektu)
 • Tworzenie budżetu wstępnego inwestycji- podstawy wyceny

Dzień II

 • Faza 2 – realizacja – czyli: zawarcie umowy o roboty budowlane, formalne podstawy do przystąpienia do prac budowlanych, monitorowanie inwestycji, zarządzanie zmianą- roboty dodatkowe, zmiana istotna i nieistotna w projekcie
 • Zarządzanie jakością procesów technicznych- warunki odbioru prac inwestycyjnych, specyfikacje
 • Faza 3 – zakończenie projektu – rozliczenie kontraktu, dokumentacja podwykonawcza, odbiory (formalne i techniczne, wymagania pożarowe, odbiory cząstkowe), gwarancje
 • Administrowanie finansami projektu inwestycyjnego
 • Budowa, rozwój i zarządzanie zespołem projektowym; kompetencje twarde i miękkie
 • Jak zarządzać konfliktem na budowie? – roszczenia
 • Ryzyka w realizacji inwestycji – jak nimi zarządzać, aby nie stanowiły przeszkody?(check listy, wiedza branżowa)
 • Zarządzanie dokumentacją w projekcie
 • Podnoszenie kwalifikacji Project Menedżera. Systemy certyfikacji PM
 • Cena szkolenia wynosi 1950 zł + VAT
 • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o. Alior Bank. Oddział w Krakowie 49 2490 0005 0000 4520 4438 5852
 • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
  • imienny certyfikat
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
[contact-form-7 404 "Not Found"]