Temat: Zarządzanie projektami w firmie farmaceutycznej
Termin: od: 20.01.2014 do: 21.01.2014
Terner: Adam Chmielewski
Miejsce: Warszawa
Cena: 2200zł

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ jest owocem wnikliwej analizy potrzeb sektora farmaceutycznego oraz bieżącej oferty szkoleniowej dedykowanej do osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery na stanowiskach kierowniczych w branży farmaceutycznej.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności zarządzania projektami wprowadzania nowych produktów farmaceutycznych w oparciu o standard PMBoK® Fourth Edition (PMI®). Szkolenie kładzie nacisk na zarządzanie projektem od momentu pomysłu na produkt poprzez zainicjowanie i zdefiniowanie projektu, opracowanie struktury prac i harmonogramu, skończywszy na systemie monitorowania, realizacji oraz zakończeniu projektu i przekazaniu wyników do fazy produkcyjnej.

Adresaci:

 • Kadra menedżerska i kierownicza firm farmaceutycznych
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Pracownicy działów R&D

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest projekt i na czym polega jego specyfika w branży farmaceutycznej (analiza dwóch przypadków)
 • Potrafił identyfikować i kontrolować punkty krytycznew czasie realizacji projektu
 • Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu
 • Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu
 • Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału pracy w zespole
 • Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem
 • Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie
 • Umiał prawidłowo zbudować harmonogram prac w realizacji projektu
 • Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu
 • Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji w projektach farmaceutycznych
 • Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach farmaceutycznych
 • Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami w działach marketingu, R&D, Regulatory Affairs i inne

Program

Dzień I

 • Procesy rozpoczęcia – zdefiniowanie i zatwierdzenie nowego projektu w organizacji
 • Procesy planowania – zaplanowanie jak, w jaki sposób zrealizować zamierzone cele, jakimi środkami, kiedy, w jakiej kolejności

Dzień II

 • Procesy realizacji – grupowanie i koordynacja wykorzystania zasobów i ludzi w projekcie w celu wykonania założonego planu
 • Procesy kontroli – monitorowanie postępów prac w projekcie, badanie odchylenia, uruchomianie odpowiednich działania zapobiegawczych lub/i korygującychProcesy zakończenia– przygotowanie formalnej akceptacji produktu finalnego projektu lub jego fazy
 • Kurs jest ograniczony do maksimum 15 uczestników
 • Cena szkolenia wynosi 2200 zł netto
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • materiały szkoleniowe
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)