Temat: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach
Termin: od: 13.01.2014 do: 14.01.2014
Terner: trener pm2pm
Miejsce: Kraków
Cena: 1250 PLN

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności tworzenia planu zarządzania ryzykiem dla przedsięwzięć projektowych. Użyte techniki identyfikacji, analizy jakościowej i ilościowej cechuje łatwość implementacji w organizacjach o nierozbudowanej kulturze projektowej. Zajęcia są realizowane w oparciu o projekt inwestycyjny o tematyce odnoszącej się do rynku nieruchomości, co podnosi zaangażowanie uczestników. Dzięki temu rezultaty ćwiczeń warsztatowych dla tego projektu niewątpliwie mają wartość nie tylko edukacyjną. Techniki zostały dobrane w taki sposób, aby stanowiły kompleksową metodykę tworzenia planu zarządzania ryzykiem.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o dokumentację z rzeczywistych projektów, dedykowane arkusze kalkulacyjne MS Excel, aplikacje do zarządzania projektami dotPROJECT i MS Project Server 2007.

Adresaci:

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy i pracownicy biur zarządzania projektami
 • Pracownicy realizujący zakupy inwestycyjne
 • Analitycy ryzyka biznesowego

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Znał moduły wykorzystywane do zarządzania ryzykiem w aplikacjach dotPROJECT i MS Project Server 2007
 • Rozumiał proces zarządzania ryzykiem
 • Umiał dobierać odpowiednie strategie reakcji na ryzyka optymalizujące budżet projektu
 • Potrafił oszacować realne budżety przedsięwzięcia
 • Rozumiał zasady symulacji komputerowej i potrafił modelować możliwe scenariusze realizacji przedsięwzięcia biznesowego
 • Posiadał gotowe dokumenty możliwe do wykorzystania w ramach realizowanych przez siebie działań w przedsiębiorstwie umożliwiające stworzenie kompleksowej metodyki zarządzania ryzykiem

Program

Pełny cykl zajęć składa się z:

 • Wykładu wprowadzającego (2h 30min)
 • Warsztatów praktycznych (1 sesja) – identyfikacja i analizę jakościowa ryzyka (3 h)
 • Zajęć laboratoryjnych w oparciu o webową platformę do zarządzania projektami: dotPROJECT i MS Project Server 2007 (3 h)
 • Warsztatów praktycznych (2 sesja) – analiza ilościowa ryzyka (6h). Warsztaty prowadzone są w oparciu dedykowane arkusze kalkulacyjne MS Excel
 • Ćwiczeń z zakresu tworzenia planu zarządzania ryzykiem (2h)

Poznawane techniki identyfikacji i oceny jakościowej ryzyka (1 sesja):

 • Burza mózgów
 • Wykorzystywanie list kontrolnych
 • Technika Agile estymacji historyjek (Planning Poker)
 • Kwantyfikacja ryzyka i dobór adekwatnej strategii
 • Analiza SWOT
 • Myślenie kreatywne – tworzenie planów awaryjnych i zapobiegawczych

Poznawane techniki analizy ilościowej ryzyka (2 sesja):

 • Metoda PERT – określanie prawdopodobieństwa finansowego dla projektu, czyli jak skutecznie przygotowywać realne budżety przedsięwzięć
 • Tworzenie budżetu projektu
 • Analiza wrażliwości
 • Analiza MonteCarlo – tworzenie modelu przedsięwzięcia i symulacja możliwych scenariuszy
 • Cena szkolenia wynosi 1250 zł
 • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.Alior Bank. Oddział w Krakowie49 2490 0005 0000 4520 4438 5852
 • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
  • imienny certyfikat
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
[contact-form-7 404 "Not Found"]