Regulamin świadczenia usług oraz polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Regulamin świadczenia usług

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez pm2pm sp. z o. o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, warunki sprzedaży publikacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Zamawiając usługę lub publikację, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 3. Siedziba spółki pm2pm sp. z o. o. znajduje się w Krakowie (31-545), przy ul. Mogilska 43.
 4. Użytkownik może kontaktować się z pm2pm sp. z o. o. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pm2pm.pl; telefonicznie: 0048 503168058 lub 0048 508 496 986 w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, lub w formie pisemnej na adres siedziby spółki pm2pm.

§2.
Definicje

 1. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług i sprzedaży publikacji, tj. niniejszy dokument.
 2. pm2pm – oznacza pm2pm sp. z o.o. (ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, NIP 6762371761).
 3. Strona – oznacza stronę internetową www.pm2pm.pl.
 4.  Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Strony.
 5. Usługa rozwojowa – usługa oferowana dla Zamawiającego, w ramach której realizowane mogą być następujące rodzaje usług:
  a. Szkolenie otwarte – usługa oferowana na Stronie, na którą może zapisać się każdy Użytkownik, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie, dostępności miejsc szkoleniowych w chwili otrzymania zgłoszenia przez pm2pm oraz zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w grupie szkoleniowej.
  b. Szkolenie zamknięte – usługa zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób.
  c. Doradztwo – usługa realizowana poprzez: Doradztwo indywidualne lub grupowe, Coaching, Mentoring, Facylitację – realizowana zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
 6. Publikacja – utwory w wersji drukowanej i elektronicznej oferowane do sprzedaży na stronie www.pm2pm.pl.
 7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zgłosiła osobę/y do udziału w usłudze rozwojowej, we własnym imieniu zgłosiła się na usługę rozwojowej lub zamówiła publikację.
 8. Uczestnik – osoba, która będzie brała lub bierze udział w usłudze rozwojowej lub webinarze.
 9. Zapytanie – zapytanie o usługę rozwojową przesłane do pm2pm w dowolnej formie.
 10. Zgłoszenie – oświadczenie woli w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości ze Strony, w którym Zamawiający oświadcza, że zgłasza siebie lub osoby trzecie do udziału w usłudze rozwojowej.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem zamówienia.
 12. Formularz zgłoszeniowy – dokument wg wzoru przekazanego przez pm2pm wypełniony przez Zamawiającego i podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązania w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę Zgłoszenia. Przesłanie do pm2pm Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pm2pm a Zamawiającym i oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego treści.
 13. Formularz zamówienia – dokument wg wzoru przekazanego przez pm2pm wypełniony przez Zamawiającego, stanowiący podstawę Zamówienia. Przesłanie do pm2pm Formularza zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pm2pm a Zamawiającym i oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego treści, stanowi on też podstawę do wystawienia faktury przez pm2pm.
 14. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub zamówienia – wiadomość e-mail wysłana do Zamawiającego lub Uczestnika przez pm2pm lub jej przedstawicieli, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia lub Zamówienia.
 15. Potwierdzenie usługi lub zamówienia – wysłana wiadomość e-mail do Zamawiającego lub Uczestnika przez pm2pm lub jej przedstawicieli stanowiąca potwierdzenie przyjęcia realizacji usługi rozwojowej lub przyjęcia zamówienia do realizacji.
 16. Oferta – dokument, w którym pm2pm zaproponowała zakres i warunki usługi rozwojowej, jakie może świadczyć dla Zamawiającego lub sprzedaży publikacji.
 17. Umowa – dokument, na mocy którego pm2pm i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na jego podstawie pm2pm przeprowadza usługę i wystawia fakturę.
 18. Zaświadczenie udziału w szkoleniu – dokument potwierdzający uczestnictwo w usłudze rozwojowej, podpisany przez przedstawiciela pm2pm i/lub trenera prowadzącego zajęcia szkoleniowe, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.
 19. Szablon – dokument opublikowany na stronie pm2pm.pl udostępniony Użytkownikom strony po wcześniejszym podaniu adresu mailowego.
 20. Webinar – wykład lub spotkanie informacyjne organizowane w formie online w czasie rzeczywistym przy pomocy aplikacji Ms Teams (lub tożsamej)

§3.
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Stronę i pm2pm

 1. Strona prezentuje ofertę pm2pm, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą dokonywać Zgłoszeń oraz przesyłać Zapytania oraz Zamówienia.
 2. pm2pm świadczy usługi rozwojowe oraz sprzedaży publikacji. Strona określa warunki ich realizacji oraz umożliwia dokonanie Zgłoszenia na usługi rozwojowe oraz Zamówienia publikacji.
 3. pm2pm świadczy ponadto usługę „Newsletter” za pośrednictwem Strony. Usługa „Newsletter” jest świadczona drogą elektroniczną.
 4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach oferowanych przez pm2pm. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 5. Umowa „Newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. pm2pm udostępnia użytkownikom bezpłatne treści w postaci szablonów oraz pozwala na bezpłatne uczestnictwo w webinarach. Warunkiem pobrania szablonów i uczestnictwa w webinarze jest podanie adresu mailowego, na który szablon zostanie wysłany lub za pomocą którego uczestnik będzie się zgłaszał na webinar.
 7. pm2pm zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług zgodnie z opisem danej usługi rozwojowej i przyjętymi standardami jakościowymi.

§4.
Warunki zgłoszenia

 1. Zgłoszenie na usługę rozwojową następuje za pośrednictwem:
  a. Formularza zgłoszeniowego on-line – poprzez kliknięcie „zapisz się” lub „zamów szkolenie zamknięte”, wypełnienia wszelkich niezbędnych danych w Formularzu zgłoszeniowym oraz naciśnięcia „wyślij”.
  b. Wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@pm2pm.pl lub adres e-mail przedstawicieli pm2pm.
  c. Rozmowy telefonicznej z przedstawicielem pm2pm.
 2. Zgłoszenie na usługę rozwojową powinno zawierać co najmniej:
  a. Imię i nazwisko lub nazwę Zamawiającego.
  b. Imię i nazwisko Uczestnika/ów.
  c. Dane kontaktowe do Zamawiającego.
  d. Adres e-mail Uczestnika/ów.
  e. Nazwę szkolenia.
  f. Termin szkolenia.
  g. Miejsce szkolenia, tj. miasto.
 3. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia na usługę rozwojową, pm2pm wysyła Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wpisuje Zamawiającego na listę Uczestników wybranej usługi rozwojowej. pm2pm zobowiązuje się do niezwłocznego Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, odpowiedzi na Zapytanie oraz przygotowania Oferty lub odmowy realizacji Usługi rozwojowej, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia lub Zapytania.
 4. W przypadku nieotrzymania Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, pm2pm prosi o kontakt telefoniczny pod nr +48503168058.
 5. Zgłoszenia na usługę rozwojową można wysyłać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego na Stronie.
 6. Zgłoszenie na bezpłatny webinar odbywa się poprzez stronę pm2pm.pl i wymaga podania adresu email oraz zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług zwanej również Polityką prywatności.

§5.
Warunki realizacji usług rozwojowych

 1. Usługi rozwojowe realizowane są wg programu i szczegółowej agendy oraz na warunkach zawartych na Stronie, w Umowie i w Regulaminie.
 2. Wybrane usługi rozwojowe można zakupić z dodatkowymi opcjami:
  a. Z akredytowanym egzaminem lub egzaminami.
 3. Usługa rozwojowa zostaje potwierdzona poprzez Potwierdzenie usługi, wysyłane na co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia danej Usługi Rozwojowej.
 4. Informacje organizacyjne zawierające agendę szkolenia zostają wysłane do Zamawiającego i/lub Uczestnika/ów na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem danej Usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową może zmienić zakres Usługi rozwojowej lub jej agendę, jeśli w jego przekonaniu Usługa rozwojowa będzie efektywniejsza lub lepiej dostosowana do potrzeb grupy szkoleniowej. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu szkolenia oraz regulaminu ośrodka, w którym prowadzone jest szkolenie. W przypadku naruszenia zasad regulaminu szkolenia lub regulaminu ośrodka, w którym prowadzone jest szkolenie, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia szkody związanej z naruszeniem, na zasadach ogólnych, do pełniej wysokości szkody. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii i nagrania wideo związanej z udziałem w usłudze rozwojowej. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu marketingowym zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii związanej z wizerunkiem przy czym pm2pm nie jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestnik dla innych celów niż własny cel marketingowy.
 5. pm2pm zastrzega sobie prawo do zmiany w usługach rozwojowych w terminie do 1 dnia przed rozpoczęciem Usługi rozwojowej. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach pm2pm może dokonać zmiany bez zachowania niniejszego terminu.
 6. W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Usługi rozwojowej. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu realizacji Usługi rozwojowej pm2pm poinformuje Uczestników usługi w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania Usługi rozwojowej z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za usługę zostanie zwrócona w pełnej kwocie.
 7. Uczestnik lub Zamawiający może zrezygnować z Usługi rozwojowej zgodnie z poniższymi zapisami:
  a. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Usługi rozwojowej. Wówczas pm2pm zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
  b. W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem usługi pm2pm zwraca 70% wpłaconej kwoty.
  c. Przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości Zamówienia.
  d. Nieodwołanie Zgłoszenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami udziału w Usłudze rozwojowej. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  Rezygnacja następuje w formie pisemnej. Rezygnacja z Usługi Rozwojowej Zamawiającego regulowana jest przez §10.
 8. W przypadku odwołania Usługi rozwojowej przez pm2pm, Zamawiający może:
  a. Wybrać zaproponowany przez pm2pm kolejny termin Usługi rozwojowej.
  b. Żądać zwrotu wpłaconej kwoty i zrezygnować z udziału w usłudze uwzględniając zapisy z ust. 7 niniejszego paragrafu oraz §8.
 9. Informacje o odwołaniu lub przesunięciu Usługi rozwojowej Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej.
 10. Po zakończonej Usłudze rozwojowej Uczestnik otrzymuje Zaświadczenia udziału w szkoleniu.
 11. W przypadku Usługi rozwojowej zakupionej z egzaminem, o której mowa w ust. 2 lit. a., Uczestnik w ciągu maksymalnie 4 tygodni od daty egzaminu otrzyma akredytowany certyfikat, pod warunkiem, że Uczestnik uzyskał pozytywny wynik z egzaminu oraz zapłacił za Usługę rozwojową.

§6.
Warunki zamówienia publikacji

 1. Zamówienie publikacji następuję za pośrednictwem formularza zamówienia on-line – poprzez wypełnienia wszelkich niezbędnych danych w Formularzu zamówienia oraz naciśnięcia „zamów”.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do wypełnienia w Formularzu zamówienia następujących pól:
  a. Imię i nazwisko lub nazwę Zamawiającego.
  b. Telefon.
  c. Adres do wysyłki.
  d. Adres e-mail Zamawiającego.
  e. Wybór sposobu dostawy
  f. Podania danych do faktury (Nazwa firmy, Adres, NIP).
 3. Na podstawie otrzymanego Zamówienia na publikację, pm2pm wysyła Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 4. W przypadku nieotrzymania Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, pm2pm prosi o kontakt telefoniczny pod nr +48503168058.
 5. Wysyłkę pm2pm realizuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie.

§7.
Warunki płatności oraz ceny usług i publikacji

 1. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty środków pieniężnych z tytułu zamówionej Usługi Rozwojowej, po otrzymaniu ze strony pm2pm sp. z o. o. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz po otrzymaniu faktury proforma w terminie nie później niż 14 dni po jej otrzymaniu. Płatność zostaje dokonana:
  Przelewem na podstawie faktury proforma na numer konta pm2pm sp. z o.o.: Alior Bank. Oddział w Krakowie nr: 49 2490 0005 0000 4520 4438 5852.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty środków pieniężnych z tytułu zamówionej Publikacji. Płatności można dokonać w następujący sposób:
  a. Przelewem on-line za pośrednictwem platformy PayU dostępnej w formularzu zamówienia.
  b. Przelewem bankowym na numer konta pm2pm sp. z o.o podany w formularzu zamówienia:
  Odbiorca: pm2pm sp. z o.o.
  Adres odbiorcy: ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków
  Numer konta (Alior Bank, Oddział w Krakowie): 49 2490 0005 0000 4520 4438 5852
  IBAN: PL49 2490 0005 0000 4520 4438 5852
  SWIFT: ALBPPLPW
  Tytuł przelewu: Podręcznik GPM
 3. Końcowa faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni od daty wpływu.
 4. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Usłudze rozwojowej bądź zamówienia Publikacji.
 5. W szczególnych przypadkach płatność za usługę może zostać uiszczona po zakończeniu Usługi rozwojowej. Płatność zostaje dokonana na podstawie faktury wystawionej po realizacji Usługi w terminie wskazanym w fakturze. Cena podana przy każdej Usłudze rozwojowej realizowanej w formie otwartej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 6. Cena Usługi Rozwojowej w formie otwartej zawiera: udział w usłudze rozwojowej, materiały szkoleniowe, wyżywienie dla Uczestnika (przerwa kawowa i lunch), zaświadczenie udziału w usłudze rozwojowej, salę szkoleniową.
 7. Cena Usługi Rozwojowej w formie zamkniętej dopasowana jest do wymagań Zamawiającego.
 8. Noclegi nie są wliczone w cenę Usługi rozwojowej, chyba że jest to wpisane jasno w zakresu usługi. Zamawiający opłaca nocleg wcześniej zarezerwowany za pośrednictwem pm2pm przelewem/ lub na miejscu w hotelu. Pm2pm zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając koszt noclegów do kosztu Usługi rozwojowej i fakturować to jedną pozycją opodatkowaną stawką VAT 23%. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej. Cena usługi rozwojowej nie zawiera również kosztów dojazdu i miejsca parkingowego.
 9. Dla osób fizycznych i prawnych ceny podane na Stronie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% (faktura ze stawką VAT 23%).
 10. Cennik egzaminów udostępniany jest przez pm2pm na życzenie Użytkownika.
 11. W przypadku Usługi Rozwojowej realizowanej w formie zamkniętej, płatności dokonywane za Usługę realizowane są na podstawie warunków określonych w Ofercie, Umowie lub w inny sposób uzgodniony indywidualnie między pm2pm a Zamawiającym.
 12. Cena Publikacji nie zawiera kosztów dostawy i zawiera podatek VAT.
 13. Koszty dostawy Publikacji są zgodne z cennikiem zamieszczonym w formularzu zamówienia.

§8.
Rezygnacja z zamówienia Usługi Rozwojowej

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zamówienia na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.
 2. Rezygnacji z zamówienia Uczestnik dokonuje w formie pisemnej na skrzynkę mailową biuro@pm2pm.pl.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zamówienia usługi rozwojowej:
  a. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, wówczas pm2pm zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu; termin 14 dniowy jest terminem zawitym i liczy się od dnia wysłania zgłoszenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  b. W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem usługi pm2pm zwraca 70% wpłaconej kwoty.
  c. Przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości zamówienia.
  d. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury proforma, zobowiązany jest do dokonania płatności za szkolenie najpóźniej do 14 dni od otrzymania faktury proforma. Brak wpłaty jest równoznaczny rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  e. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.

§9.
Polityka zwrotów i reklamacji publikacji

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od każdej zawartej umowy / zamówienia publikacji w terminie 14 (czternastu) dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez poinformowanie pm2pm w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy Publikacji. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, pm2pm dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, za wyjątkiem kosztów przesyłki. pm2pm dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że pm2pm może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Publikacji z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. W przypadku odstąpienia od zamówienia / umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Publikacji będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. Zamawiający ma obowiązek odesłać Publikację pm2pm niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował pm2pm o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Publikacji przed upływem terminu 14 dni.
 7. Zwracana Publikacja powinna zostać opakowana w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu produktu ponosi Zamawiający.
 8. W przypadku reklamacji Publikacji z powodu wystąpienia uszkodzenia bądź jej wady fabrycznej:
  a. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia drogą elektroniczną zdjęcia uszkodzenia lub wady fabrycznej wraz z opisem.
  b. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji pm2pm zobowiązuje się wymiany Publikacji na pozbawioną wad lub zwraca Zamawiającemu kwotę odpowiadającą cenie zamówienia i przesyłki w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§10.
Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik zapisując się na Stronie do Newslettera zawiera z pm2pm umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. W ramach umowy pm2pm będzie wysyłał drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail Newslettera informacje o nowościach pojawiających się w serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących pm2pm.
 2. pm2pm może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a. Sposób korzystania z usług w sposób rażący narusza zasady i cele funkcjonowania Strony.
  b. Działalność zapisanego Użytkownika stoi w sprzeczności z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli poprzez działalność Użytkownika naruszane są prawa osób trzecich.
  c. Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności.
  d. Zapisany Użytkownik przesyła informacje handlowe nieobjęte treścią umowy.
  e. Postanowienia Regulaminu są naruszane przez Użytkownika.
 3. Wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług odbywa się poprzez oświadczenie pm2pm przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres email lub na adres siedziby pm2pm.
 5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych innych umów, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w webinarze i chęci wycofania swojego adresu email z bazy pm2pm Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia tego na adres mailowy biuro@pm2pm.pl.

II. Prawa autorskie i własność

§1.
Prawa autorskie i własność

 1. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie realizacji Usług Rozwojowych, jak również opublikowane bezpłatnie szablony oraz webinary chronione są prawem autorskim. pm2pm oświadcza, że posiada prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych lub przysługują jej autorskie prawa majątkowe do tych materiałów.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Usługi rozwojowej i upublicznione przez pm2pm oraz opublikowane bezpłatnie szablony i webinary przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego oraz w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. pm2pm nie wyraża zgody na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie realizacji przez pm2pm Usług Rozwojowych, bezpłatnych szablonów oraz webinarów.
 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia, bezpłatnych szablonów oraz webinarów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody pm2pm.
 5. W przypadku Usług Rozwojowych realizowanych w formule zamkniętej, pm2pm i Zamawiający mogą ustalić inny zakres uregulowań dotyczących praw autorskich.

III. Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych

§1.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest pm2pm, z siedzibą ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków.
 2. Dane osobowe Uczestnika/Użytkownika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. Realizacji usług świadczonych przez Administratora tj. Usług rozwojowych na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy).
  b. Przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody.
  c. Wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą).
 4. pm2pm nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być trenerzy/ podmioty świadczące usługi rozwojowe dla naszej firmy.
 6. Przekazywanie danych poza UE:
  a. Nasza firma przesyła newsletter za pomocą platformy do e-mail marketingu MailChimp, dlatego odbiorcą Państwa danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. W związku z przesyłaniem newslettera poprzez platformę MailChimp. Państwa dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże dane są bezpieczne, ponieważ są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).
  b. W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.: Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam. Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, podanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 3.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  a. Ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę.
  b. Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania.
  c. W pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora.
  d. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora.
 9. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).
 11. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 14. Osoba zgłaszająca Uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji Usługi rozwojowej.

§2.
Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)

 1. Strona internetowa www.pm2pm.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer pm2pm i zapisywane po stronie Użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia Strony pm2pm, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 3. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.pm2pm.pl mogą przestać być dostępne.

§3.
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Spółki: ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków lub mailowo na adres biuro@pm2pm.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez pm2pm.

IV. Postanowienia końcowe

§1.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.pm2pm.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Wszelkie spory wynikłe między pm2pm a osobami trzecimi związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć na drodze polubownej.
 3. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby pm2pm.