szkolenia

Zarządzanie czasem, zadaniami i stresem

Indywidualne kompetencje członków zespołu, zwłaszcza kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, w zakresie zarządzania czasem, zadaniami i stresem, wpływają na funkcjonowanie i efektywność działań całego zespołu. To kluczowe umiejętności, które pomagają skutecznie realizować strategiczne cele biznesowe, a jednocześnie zachować równowagę między nimi a wartościami osobistymi.

W trakcie szkolenia zarządzanie czasem uczestnicy poznają działania, które wpływają na organizację i efektywność ich pracy własnej oraz podwładnych i współpracowników. Wypracują nowe metody działania w tym zakresie, a także zidentyfikują trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy i opracują własne zasady zarządzania czasem w oparciu o współczesną metodę czasowego planowania zadań.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem, zadaniami i stresem
Zidentyfikowanie

Zidentyfikowanie

trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy w powiązaniu z delegowaniem i weryfikacją wykonywanych zadań
Poznanie

Poznanie

metod ograniczania negatywnych skutków pracy w warunkach stresu, przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

kluczowe zasady efektywności i potrafisz wykorzystać je w praktyce
Potrafisz

Potrafisz

identyfikować i eliminować złodziei czasu, ustalać cele i priorytety oraz planować zadania
Umiesz

Umiesz

zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, posiadasz indywidualny system zarządzania czasem

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
  • Kierownicy projektów i członkowie zespołów
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania czasem

Program szkolenia

Moduł 1

Kluczowe zasady efektywności: wydajność, skuteczność a efektywność jako współczesne wyzwania, indywidualne podejście do czasu, kluczowe czynniki sukcesu – jak osiągać więcej minimalizując nakłady?

Moduł 2

Autodiagnoza - własne predyspozycje i preferencje związane z efektywnością: identyfikacja własnych silnych i słabych stron w kontekście wykorzystania czasu, sytuacje i okresy zwiększonej skuteczności działania, dopasowanie harmonogramu działań do zidentyfikowanych predyspozycji, organizacja pracy własnej, znaczenie pozytywnych i negatywnych nawyków w zarządzaniu czasem, rutynizacja nowych (właściwych) nawyków

Moduł 3

Indywidualne określenie własnych złodziei czasu: poszukiwanie sposobów na eliminację wybranych pożeraczy, wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

Moduł 4

Prokrastynacja – przyczyny i skutki: powody, okoliczności, zakres odkładanych zadań, indywidualne zdiagnozowanie własnych ,,otwartych pętli”, zamiana ,,otwartych pętli” na zdefiniowane, celowe czynności

Moduł 5

Proces wytyczania celów i priorytetów: własne wartości jako punkt wyjścia w definiowaniu celów, ekologia celu – zgodność w własnymi wartościami, metoda ustalania celów SMARTER+ – efektywny warsztat celów, technika planowania Vonneguta, zasada 60/20/20, wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych, efektywne planowanie działań, kontrola i weryfikacja celów

Moduł 6

Ustalanie priorytetów i kierunków działań: wartości, role – jak nie gubić tego, co ważne, metody podejmowania decyzji – technika wag i skal, analiza ABC, praktyczne wykorzystanie reguły Pareto 80/20, macierz Eisenhowera

Moduł 7

Projektowanie indywidualnego systemu zarządzania czasem: zarządzanie strumieniem zadań – jak nie zginąć w chaosie, wybrane, najlepsze techniki, wsparcie technologii, bilans wykorzystania czasu, sposoby kontrolowania własnego otoczenia, asertywność jako umiejętność warunkująca efektywną organizację czasu

Moduł 8

Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie: wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy, kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych, strategie odkładania spraw na później, stres a organizacja pracy

Moduł 9

Work-life balance – zachowanie właściwych proporcji pracy i odpoczynku: równowaga pomiędzy celami a wartościami osobistymi, cykl aktywności, efektywności, czuwania organizmu, podstawowe typy aktywności dobowej, praca z własnym harmonogramem działań
Otrzymaj program

Terminy

Zarządzanie czasem, zadaniami i stresem

  • Ustalane indywidualnie
  • 16 h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte