Etapy wdrożenia Green Project Management w organizacji – Ocena PSM3™

Etapy wdrożenia Green Project Management w organizacji – Ocena PSM3™

Pierwsza część cyklu artykułów dot. wdrożenia GPM w organizacji.

Etapy wdrożenia Green Project Management w organizacji – Ocena PSM3™

Celem wdrożenia zintegrowanej koncepcji GPM (Green Project Management) jest wypracowanie nowego modelu zarządzania projektami. Działania te mają wspierać zrównoważony rozwój firm i organizacji, w szczególności w obszarach zmian strategicznych i procesowych. Implementacja odbywa się na czterech poziomach, a pierwszym z nich jest ocena aktualnej sytuacji w oparciu o model PSM3™.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia oceny?

Zrównoważony rozwój jest podstawowym elementem sposobu określania ogólnej wydajności firm. Zgodnie z danymi UN Global Compact, 93% prezesów na całym świecie postrzega go jako kluczowy czynnik prowadzący do sukcesu. Pozwala ograniczać ryzyko oraz chroni i podkreśla wizerunek marki. Model PSM3™ został stworzony w celu udoskonalenia czynników, które są odpowiedzialne za wydajność firmy, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb klientów, inwestorów, udziałowców oraz środowiska naturalnego. Opracowano go tak, aby pomóc określić poziom dojrzałości zrównoważonego rozwoju w całej organizacji. Przeprowadzenie oceny przynosi konkretne korzyści:

 • Określenie strategicznych celów dla stałego i zrównoważonego rozwoju
 • Wskazanie aktualnych mocnych stron organizacji oraz zidentyfikowanie potencjalnych obszarów udoskonalenia
 • Zidentyfikowanie zagrożeń oraz szans społecznych i środowiskowych wspierających rozwój
 • Długofalowe zmniejszenie kosztów działalności poprzez implementację zrównoważonych metod zarządzania zmianą

Na czym polega ocena PSM3™

Aby móc zrealizować cele dotyczących efektywności, firmy powinny najpierw mieć jasny i precyzyjny obraz sytuacji, w której aktualnie się znajdują. Może on różnić się od ich przekonań dotyczących tego, gdzie się znajdują, gdzie chciałyby się znajdować i czego potrzebują, by to osiągnąć. Z pomocą modelu PSM3™ możliwe jest dokonanie oceny zdolności firmy, jej kultury oraz kompetencji w zakresie wprowadzania zmian zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest on bowiem procesem opartym na wartościach i zasadach. Skupia się na systemach i procesach nadzorowania, które przyczyniają się do wprowadzania zmian właśnie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju – aspekty społeczne, środowiskowe i finansowe.

Jakie obszary podlegają ocenie?

Wykorzystanie modelu oceny PSM3™ wspomaga proces stałego doskonalenia firmy. Prowadzi do wzrostu dojrzałości zintegrowanych zrównoważonych procesów i systemów zmian organizacyjnych. Przekształcenia łączą się z kluczowymi strategiami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Działania te są zgodne z 10 Zasadami UN Global Compact, Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz schematem raportowania Global Reporting Initiative’s G4. Na podstawie tych dokumentów ocena obejmuje działania z czterech obszarów:

 1. Ludzie – godna praca i dobre praktyki, społeczność i klienci, prawa człowieka oraz etyczne zachowanie
 2. Planeta – transport, energia, woda, odpady, materiały i zaopatrzenie
 3. Zysk – zarządzanie przedsiębiorstwem, stymulacja ekonomiczna, zwrot z inwestycji oraz efektywność biznesowa
 4. Praktyka – nadzór, przywództwo, kultura organizacyjna, zarządzanie portfelem projektów, procesy wprowadzania zmian, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie interesariuszami, zarządzanie zmianą, zarządzanie korzyściami, zarządzanie wartością, nastawienie na cykl życia środków trwałych.

Jak przebiega proces oceny?

Proces dokonywania oceny PSM3™ jest zgodny z najlepszymi, międzynarodowymi praktykami. Dzięki temu zapewnia najwyższy poziom profesjonalnych oraz niezależnych usług obejmujących przeprowadzanie oceny możliwości organizacji w zakresie dokonywania zmian dotyczących zrównoważonego rozwój. Proces przeprowadzania oceny składa się z czterech etapów:

 1. Etap I (faza wstępna) – na ten etap składa się oświadczenie woli oraz samoocena organizacji.
 2. Etap II (ocena wstępna) – w ten etap zaangażowani są już asesorzy, którzy dokonują analizy samooceny, a następnie przekształcają ją w plan rozwoju.
 3. Etap III (ocena właściwa) – jest to najdłuższy i najważniejszy etap, na który składają się:
  • przygotowanie do wywiadu
  • przygotowanie standardów, polityk i procedur
  • analiza projektów i programów
  • przeprowadzenie wywiadów
  • analiza dowodów
  • benchmarking i punktacja
  • przygotowanie raportu
 4. Etap IV (podsumowanie) – przygotowany w poprzednim etapie raport jest wysyłany do GPM Centre of Exellence a następnie po analizie następuje zatwierdzenie wyników klienta.

Poziomy oceny PSM3™

System oceny organizacji w oparciu o model PSM3™ dostarcza kadrze zarządzającej konkretnych informacji na temat aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się firma. Zdefiniowano sześć poziomów, które określają stopień zaawansowania zmian w kontekście wprowadzania modelu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie czy też organizacji.

 • Poziom 0 (nieokreślony) – Firma nie wie, w jakim miejscu aktualnie się znajduje.
 • Poziom 1 (nieistniejący) – Firma nie jest świadoma konieczności, aby pewne obszary jej działalności skupiały się na zrównoważonym rozwoju.
 • Poziom 2 (tymczasowy) – Firma jest świadoma pewnych kompetencji w zakresie stosowania praktyk zrównoważonego rozwoju.
 • Poziom 3 (podstawowy) – Firma posiada formalną politykę oraz zidentyfikowane procesy i procedury uwzględniające zrównoważony rozwój.
 • Poziom 4 (niezbędny) – Firma wykazuje aktywne zainteresowanie, wdrożyła politykę i procedury uwzględniające zrównoważony rozwój, otrzymuje korzyści.
 • Poziom 5 (zasadniczy) – Firma stosuje wiodące branżowe praktyki i procedury wraz z ciągłym doskonaleniem, otrzymuje wymierną wartość z inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

Zintegrowane podejście GPM (Green Project Management) zostało stworzone przez międzynarodową organizację GPM Global. Jej misją jest zwiększanie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zarządzania projektami z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju na globalną skalę. Działania te prowadzone są poprzez sieć partnerów z ponad 145 krajów. Pm2pm jest jedynym w Polsce akredytowanym partnerem GPM. Prowadzimy szkolenia wprowadzające w tematykę zarządzania projektami w oparciu o zrównoważony rozwój oraz przeprowadzamy profesjonalną usługę oceny w modelu PSM3™. Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z naszą oferta szkoleniową z zakresu Green Project Management – zobacz szkolenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z wydanym przez nas podręcznikiem Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM Jest to pozycja, którą polecamy każdej osobie zamierzającej zarządzać projektami w sposób zrównoważony.

Autor: Ewa Bednarczyk