Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku

Sprawdź, kto i na co może uzyskać dofinansowanie w ramach KFS 2023.

Jeśli jesteś pracodawcą i zastanawiasz w jaki sposób sfinansować szkolenia dla siebie lub swoich pracowników, przyjrzyj się priorytetom wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023. Możesz zyskać nawet do 100% finansowania, także na szkolenia z obszaru zarządzania projektami i zrównoważonego zarządzania projektami realizowane przez pm2pm. Postaw na rozwój firmy i pracowników, by sprostać wymaganiom rynku.

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) umożliwia pozyskanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kompetencje w obszarze zarządzania projektami są niezbędne w każdej branży, dzięki nim pracownicy szybciej i skuteczniej realizują powierzone zadania, a osoby na stanowiskach kierowniczych efektywniej planują prace i zarządzają zespołem. Z pm2pm możesz zrealizować szkolenie z dofinansowaniem, które zakończy się nabyciem przez uczestniczki i uczestników kwalifikacji zawodowej z zarządzania projektami.

KFS skierowany jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Pozwala on na dofinansowania następujących działań:

 • Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane.
 • Szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
 • Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem ustawicznym.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, który nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 euro w przeciągu 3 lat.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117).

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

O dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może się ubiegać każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej) oraz osoba fizyczna, pod warunkiem, że zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie można zgłaszać osób pracujących na umowę zlecenie lub o dzieło. Natomiast nie ma znaczenia czy jest to praca na pełen etat, czy część etatu.

 

Jak duże środki można pozyskać?

 

Wysokość środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i/lub swoich pracowników, które można otrzymać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest uzależniona od wielkości organizacji.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać 100% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (według prognoz wynagrodzeń na 2023 rok może to być nawet do  20 000 zł brutto na pracownika). Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa –do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Jakie są priorytety przyznawania dofinansowania?

 

W 2023 roku w podstawowej puli do wykorzystania jest 219 752 000 zł. Priorytety wydatkowania tych środków ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy to:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 

Natomiast w puli rezerwowej do wykorzystania jest 54 938 000 zł. Priorytety wydatkowania tych środków rezerwy wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy to:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 

Gdzie i kiedy można się zgłosić po dofinansowanie?

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pierwsza tura naborów zaczyna się w styczniu 2023 roku. Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu.

Formularze wniosku powinny być dostępne na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy po ukazaniu się ogłoszeń o naborach wniosków. Warto składać wniosek jak najszybciej, w pierwszym możliwym terminie. Wykaz Powiatowych Urzędów Pracy znajduje się TUTAJ.

Część Urzędów Pracy już ogłosiła nabory, inne wkrótce je ogłoszą. Dlatego jeśli chciałbyś pozyskać dofinansowanie na szkolenia z zarządzania projektami dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami (biuro@pm2pm.pl, +48 503 168 058 lub +48 780 162 472). Zweryfikujemy, czy możesz już ubiegać się o wsparcie oraz pomożemy Ci w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

 

Co będzie brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków?

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę następujące elementy:

 • Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.
 • Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
 • Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.
 • W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
 • Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

 

Czy pm2pm realizuje szkolenia dofinansowane z KFS?

 

Tak, Ty i Twoi pracownicy mogą wziąć udział w naszych szkoleniach korzystając z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomożemy Ci także w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Jesteśmy Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA Polska i Akredytowanym Partnerem Szkoleniowym GPM, posiadamy Certyfikat Jakości i jesteśmy zarejestrowani jako dostawca usług w Bazie Usług Rozwojowych. U nas zrealizujesz szkolenie zakończone nabyciem kwalifikacji zawodowej z zarządzania projektami. Takie kwalifikacje mogą się przydać w różnych zawodach m.in. u: kierowników budowy, inżynierów budownictwa, kierowników ds. produkcji, kierowników sprzedaży, pracowników ds. jakości, spedytorów i logistyków, specjalistów ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych.

Jeśli zastanawiasz się na zakresem szkolenia z zarządzania projektami, którego potrzebują Twoi pracownicy, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci określić program dopasowanych do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy. Z przyjemnością zrealizujemy również w pełni dostosowane szkolenie zamknięte dla Twojego przedsiębiorstwa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości pod numerami: +48 503 168 058 lub +48 780 162 472.

 

Autor tekstu: Dorota Pawlik

 

Źródła:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy, dostęp 04.01.2023.

KFS 2023, https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023, dostęp 04.01.2023.

Informacja o wysokości środków, wytyczne oraz priorytety wydatkowania KFS na 2023 rok, https://psz.praca.gov.pl/kfs-2023, dostęp 04.01.2023.