Rola i postawa kierownictwa wyższego szczebla w nowoczesnych, skutecznych organizacjach

Rola i postawa kierownictwa wyższego szczebla w nowoczesnych, skutecznych organizacjach

Mając kluczowy wpływ na kondycję i sukces firmy należy wykazać się zarówno wiedzą, jak i szeregiem umiejętności. Sprawdź jakich.

Rola i postawa kierownictwa wyższego szczebla w nowoczesnych, skutecznych organizacjach.

Za każdą firmą i organizacją stoją ludzie. Od ich wiedzy i umiejętności zależy nie tylko sukces pojedynczego przedsięwzięcia, ale także zdobycie długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Kluczową rolę w budowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw odgrywa wyższa kadra menedżerska i kierownicza. To właśnie dzięki ich zdolności strategicznego, wizjonerskiego spojrzenia na firmę, możliwe jest wykorzystywanie pojawiających się szans i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujących sukces.

Wiedza, doświadczenie, preferencje i wartości, którymi kierują się osoby na najwyższym szczeblu, znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych przez nich decyzjach. Realizacja ról zarządczych i przywódczych wymaga od osób je pełniących całkowitego zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za realizowane działania. Ze względu na swój kluczowy wpływ na kondycję i sukces firmy, kadra zarządzająca musi więc wykazać się specjalistyczną wiedzą, szeregiem umiejętności oraz całym zestawem zachowań, cech i kompetencji osobistych.

Jaka jest rola kierownictwa wyższego szczebla?

Rola, którą pełni kadra zarządzająca jest kluczowa dla funkcjonowania firm i organizacji, szczególnie w ujęciu strategicznym. To właśnie kierownicy wyższego szczebla kształtują stosunki wewnątrz organizacji i jej relacje z otoczeniem. Biorąc znaczący udział w formułowaniu wizji, celów i strategii w przedsiębiorstwie, wyznaczają kierunek całej organizacji. Pełnią także rolę tzw. liderów zmian motywujących pracowników do zachowań przedsiębiorczych, otwartości na nowe idee i umiejętności przystosowywania się do innowacji w celu sprostania otoczeniu. Poprzez skuteczne zarządzanie zasobami, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji pracowników, mają realny wpływ na tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej realizację strategii i celów.

Jaki powinien być przywódca?

Praca kierownicza, bez względu jakiej branży dotyczy, charakteryzuje się złożonością realizowanych działań i zmiennością ich przebiegu. To właśnie zmieniające się warunki stanowią największe wyzwanie dla współczesnej kadry zarządzającej. Wymagają od nich gotowości do nieustannego rozwoju, nauki i elastyczności. W literaturze prezentowane są różnorodne umiejętności oraz profile zachowań, które pomagają zwiększyć efektywność i ułatwiać codzienną pracę.

Do najważniejszych zachowań i umiejętności należą:
• myślenie analityczne, strategiczne, perspektywiczne i wielowymiarowe,
• zorientowanie na wyniki i procesy,
• formułowanie wizji, celów i strategii firmy,
• rozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu,
• podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym,
• otwartość na zmiany i skłonność do ich kreowania oraz implementacji,
• zdobywanie i wykorzystywanie najnowszej wiedzy oraz najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania,
• skuteczne i inspirujące wpływanie na zachowanie i postawy współpracowników oraz inwestowanie w ich ciągły rozwój,
• osobiste zaangażowanie i przyjmowanie odpowiedzialności.

Jakie predyspozycje musi posiadać przywódca?

Skuteczna realizacja swoich ról zarządczych i przywódczych obliguje do posiadania także określonego zestawu cech i kompetencji osobistych. Pozytywne cechy kierowników ułatwiają kontakty międzyludzkie oraz decydują o tym, czy dana osoba posiada predyspozycje do wykonywania tego wymagającego zawodu.

Do najcenniejszych umiejętności osobistych i interpersonalnych należą:
• cechy niezbędne do efektywnego zarządzania sobą, takie jak inteligencja emocjonalna, elokwencja, asertywność, zaangażowanie i motywacja, determinacja i konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu, radzenie sobie ze stresem, ciężka systematyczna praca oraz chęć rozwoju i uczenia się,
• zdolności komunikacyjne, takie jak łatwość kontaktowania się z ludźmi i zarządzania relacjami w zespole, uczciwość postępowania z pracownikami i partnerami, motywowanie innych do pracy i rozwoju, umiejętność pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, delegowania zadań i rozwiązywania konfliktów oraz predyspozycje przywódcze,
• cechy pozwalające szybką adaptację do nowych sytuacji, takie jak dynamika, inicjatywa, gotowość do mobilizacji, zdolność do działania pod naciskami zewnętrznymi i utrzymywanie sprawności w sytuacjach pełnych napięć.

Podsumowanie

Przed kadrą wyższego szczebla stoi wiele wyzwań. Rola jaką pełnią osoby na takich stanowiskach wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy. Ogrom znaczenia mają predyspozycje osobiste i interpersonalne oraz doświadczenie zawodowe. Są to cechy i umiejętności, których nie sposób zdobyć w krótkim czasie. Wymagają wielu lat systematycznej pracy i podnoszenia kwalifikacji.

Oferta szkoleniowa pm2pm została opracowana tak, aby skutecznie kształcić przyszłych oraz obecnych kierowników i kadrę zarządzającą. Dużą uwagę poświęcamy szkoleniom związanym z zarządzaniem projektami – dostępne są zarówno szkolenia z podstaw, jak i specjalistyczne programy, które kończą się międzynarodowymi egzaminami certyfikującymi. Jednak w naszej ofercie znajdziecie także szkolenia rozwijające kompetencje miękkie i twarde.

Szczególnie gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i warsztatów w ramach Kampusu Zarządzania Projektami. Wydarzenie to organizujemy po raz drugi. Odbędzie się w dniach 9-11 października 2019 w Cedzynie k. Kielc. Skierowane jest do:
• kadry menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw, urzędów i organizacji,
• osób, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych,
• a także tych wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem.

Zapraszamy do kontaktu.