Akademia Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi – Grupa TAURON

Akademia Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi – Grupa TAURON

Realizacja projektu szkoleniowego dla Grupy TAURON

Grupa TAURON

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Prowadzi działalność we wszystkich segmentach rynku energetycznego oraz jest obecna w całym łańcuchu wartości – od wydobycia węgla kamiennego, przez produkcję energii elektrycznej i ciepła, aż po dostarczanie i sprzedaż energii odbiorcom końcowym. Ponadto Grupa angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna, a także wydarzenia kulturalne i sportowe. Zatrudniając ponad 25 tys. pracowników, TAURON szczególnie duży nacisk stawia na edukację kadry wyższego szczebla oraz kadry menadżerskiej. To właśnie w jej rękach spoczywają działania związane z podejmowaniem decyzji strategicznych dla rozwoju całej Grupy.

Idea powstania Akademii Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi

Grupa TAURON realizuje obecnie ambitny program inwestycyjny. Pracownicy firmy w trakcie swojej codziennej pracy realizują i koordynują wiele projektów, zwłaszcza w obszarze projektów inwestycyjnych, które stanowią największe wyzwania strategiczne. W 2018 roku dzięki współpracy Obszaru Projektów Inwestycyjnych (pełniącego rolę PMO) oraz obszaru HR podjęto decyzję o przeprowadzeniu projektu szkoleniowego Akademia PM. Idea programu zrodziła się w odpowiedzi na chęć uzupełnienia wiedzy obecnych kierowników projektów oraz zabezpieczenia kadry profesjonalnych PM’ów na przyszłość.

Pomysł organizacji szkoleń z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Pod koniec 2018 przeprowadzono 3-stopniowy proces rekrutacyjny obejmujący m.in. profesjonalny assessment center. W rezultacie, do Akademii PM wybrano 15 pracowników z kilku spółek Grupy TAURON. Wytypowani pracownicy pełnią różne funkcje w realizowanych inwestycjach (kierownicy projektów, wsparcie, nadzór) oraz są odpowiedzialni za różne segmenty działalności. Pierwszą edycję Akademii PM uruchomiono na początku 2019 roku.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami

Akademia PM jest całorocznym cyklem szkoleń przeznaczonych dla wybranych Kierowników Projektów Inwestycyjnych Grupy TAURON. W ramach projektu zaplanowano kursy dot. m.in. zarządzania projektami, zarządzania finansami, ryzykiem itd. Do przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania projektami, w tym szkolenia przygotowującego do certyfikacji IPMA® na poziomie D została wybrana firma pm2pm.

IPMA® to międzynarodowa organizacja zrzeszająca i certyfikująca kierowników projektów. Certyfikacja odbywa się na czterech poziomach zaawansowania (4-L-C – four-level-certification). Zdobycie certyfikatu jest potwierdzeniem kompetencji (m.in. kierowniczych i interpersonalnych) oraz kwalifikacji w zawodzie Kierownika Projektu, jak również wiedzy oraz doświadczenia.

W ramach projektu pm2pm jest odpowiedzialne za przeprowadzenie pięciu bloków szkoleniowych:
• Seminarium inauguracyjne poprowadzone przez trenera Grzegorza Szałajko
• Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® na poziomie D
• Przygotowanie harmonogramu i kontrola realizacji projektu z wykorzystaniem MS Project
• Analiza i prezentacja informacji
• Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania projektami SimulTrain®

Wzrost kompetencji pracowników Grupy TAURON

Szkolenie z obszaru IPMA® daje możliwość praktycznego rozwijania wiedzy i umiejętności w trzech obszarach: perspektywy, ludzi i praktyki. Uczestnicy mieli więc okazję zapoznać się i przećwiczyć m.in.
• definicje celów i korzyści projektów (w ramach obszaru Perspektywa),
• elementy efektywnej komunikacji i budowania zespołu (w ramach obszaru Ludzie)
• konstruowanie harmonogramu projektu na podstawie WBS i nadzorowanie postępów przy pomocy EV (w ramach obszaru Praktyka).

Efekty

Pracownicy Grupy TAURON podeszli do egzaminu certyfikującego IPMA® na poziomie D. Wszyscy kursanci uzyskali pozytywny wynik egzaminu i otrzymali certyfikaty. Do niewątpliwych efektów prowadzonych szkoleń należy również dodać możliwość zmierzenia się z różnymi sytuacjami projektowymi, a co za tym idzie zdobycie i wymianę doświadczeń oraz integrację.

Opinia Grupa TAURON

Ewa Palarczyk, dyrektor wykonawczy ds. projektów inwestycyjnych TAURON Polska Energia:W obliczu wyzwań związanych z realizacją megaprojektów inwestycyjnych przed jakimi stoi Grupa TAURON niezbędne jest posiadanie profesjonalnej kadry kierowników projektów. W TAURONIE poważnie podchodzimy do kwestii kompetencji PM’ów. Dążymy do tego aby każdy kierownik projektów posiadał miks wiedzy i kompetencji biznesowych, technicznych i interpersonalnych. Każdy z tych elementów jest równie ważny przy realizacji tak złożonych przedsięwzięć jak projekty inwestycyjne w naszej firmie. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na uruchomienie Akademii PM. Indywidualne podejście pm2pm zaowocowało wypracowaniem profesjonalnego cyklu szkoleń dostosowanego do naszych potrzeb.