Standard P5 w służbie zrównoważonego zarządzania projektami

Standard P5 w służbie zrównoważonego zarządzania projektami

Czym jest Standard P5 i dlaczego warto się z nim zapoznać?

Ideą powstania Green Project Management (GPM) było stworzenie takiego modelu zarządzania projektami, który pozwoli wspierać zrównoważony rozwój firm i instytucji, w szczególności w obszarach zmian strategicznych i procesowych. Standard P5 dostarcza wskazówek i narzędzi, które pomagają implementować zmiany prowadzące do realizacji przedsięwzięć przy uwzględnieniu kwestii środowiskowej i społecznej. W artykule podpowiadamy dlaczego warto być na bieżąco z tematem GPM i rozwijać swój biznes w duchu zrównoważonego rozwoju.

Świat XXI wieku stoi w obliczu globalnych zmian społecznych oraz środowiskowych. Wśród wyzwań, którym musi sprostać znajdują się m.in. : ubóstwo i głód znacznej części ludności, starzejące się społeczeństwo, rosnące ceny paliw, prądu i mieszkań, zanieczyszczenie środowiska oraz zużywanie większej ilości zasobów, niż nasza planeta jest w stanie dostarczyć. Jednocześnie obserwuje się rosnący trend wśród świadomych konsumentów. Poszukują oni produktów i usług, które nie przynoszą szkód całemu ekosystemowi. W związku z tym, ekofriendly, to kierunek, w którym warto podążać za  klientami i odbiorcami.

Czym jest Green Project Management?

Zintegrowane podejście GPM (Green Project Management) zostało stworzone przez międzynarodową organizację GPM Global. Jej misją jest zwiększanie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zarządzania projektami z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju na globalną skalę. Działania te prowadzone są poprzez sieć partnerów z ponad 145 krajów. Pm2pm zostało jedynym w Polsce akredytowanym partnerem GPM. Jesteśmy bowiem przekonani, że każda firma i instytucja powinna dążyć do tego, aby wypracować takie zasady i dobre praktyki, dzięki którym jej ekonomiczny rozwój nie będzie wiązał się z negatywnym oddziaływaniem na społeczeństwo i środowisko naturalne. Pragnąc być liderem szerzącym ideę zrównoważonego zarządzania projektami w Polsce przetłumaczyliśmy na język polski oficjalny dokument – The GPM® P5™ Standard for Sustainability in Project Management V1.5.

Zgodnie z założeniami GPM, wprowadzanie zrównoważonego rozwoju w firmie przebiega w oparciu o model oceny dojrzałości organizacji PSM3™. Model PSM3™ pomaga firmie określić sytuację, w której się obecnie znajduje oraz przygotować solidny plan działań. Wdrożenie zrównoważonego rozwoju w projektach wspiera metodyka PRiSM™ (PRojects integrating Sustainable Methods). Ułatwia ona implementację zasad zrównoważonego rozwoju z tradycyjnymi fazami realizacji projektów.

Natomiast Standard P5 zawiera wytyczne dotyczące integracji ludzi (People), planety (Planet), dobrobytu (Prosperity), procesu (Process) i produktu (Product) z działaniami projektowymi. Celem jest jak najbardziej zrównoważony wpływ procesów i przedmiotów dostawy projektu na środowisko, społeczeństwo, wynik finansowy firmy oraz lokalną gospodarkę. Innymi słowy, dostarcza wskazówek, jak oraz dlaczego warto wdrożyć do codziennej pracy firmy i organizacji działania, których efektem będzie zrównoważony rozwój.

Trzy wymiary Standardu P5

Standard P5 jest oparty o międzynarodowo uznane normy oraz ramy prawne dotyczące ochrony praw człowieka oraz środowiska, m.in. Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ, Agendą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Konwencją UNESCO w sprawie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dostarcza narzędzia i rozwiązania uwzględniające trzy wymiary:

1. Społeczny

Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju dotyczy oddziaływania na ludzi, społeczeństwo oraz społeczności. Dlatego działania koncentrują się na etycznym postępowaniu oraz utrzymywaniu wzajemnie korzystnych relacji z pracownikami, klientami i społecznością. Wskazówki dotyczą szeregu elementów zrównoważonego rozwoju klasyfikowanych jako:

• praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy,
• społeczeństwo i klienci,
• prawa człowieka,
• etyczne postępowanie.

2. Środowiskowy

Obszar zrównoważonego rozwoju związany ze środowiskiem dotyczy oddziaływania na ożywione i nieożywione naturalne systemy lądowe, powietrzne, wodne, ekosystemy oraz ochrony flory i fauny, które je zamieszkują. Środowisko naturalne to również wszystkie tereny zamieszkiwane przez ludzi -ulica, teren podmiejski, miasto lub region. W związku z tym wskazówki dotyczą szeregu elementów zrównoważonego rozwoju zaliczanych do następujących kategorii:

• transport,
• energia,
• woda,
• zużycie.

3. Finansowy

Finansowy wymiar standardu P5 dotyczy ekonomicznych kosztów, korzyści oraz zagrożeń względem portfela, programu oraz projektów. Wskazówki dotyczą procesu podejmowania decyzji w oparciu o zrównoważony rozwój z punktu widzenia zarządzania projektami, mając na celu maksymalizację korzyści biznesowych. Wskaźnikami, na których skupiono się w tej części są:

• zwrot z inwestycji (ROI),
• elastyczność biznesowa,
• dobrobyt gospodarczy i stymulacja gospodarcza.

Jak wdrażać Standard P5?

Wdrożenie dokumentu Standard P5 odbywa się w postaci analizy oddziaływania założeń projektu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, jak również zbieżności ze strategią organizacji. Wykonuje się ją w fazie rozpoczęcia projektu zgodnie z metodyką PRiSM. Celem tej obserwacji jest określenie zarówno zagrożeń, jak i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ponadto, ustala się ich ważności w celu zwiększenia wartości danego projektu.

Wynik analizy pozwala zidentyfikować obszary problematyczne z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu kierownik projektu oraz inni decydenci dysponują praktycznymi informacjami będącymi podstawą do uzasadnienia zmian w zakresie projektu. Modyfikacje te są konieczne dla prowadzenia odpowiedzialnej działalności względem społeczeństwa i środowiska. Dlatego zgodnie metodyką, po Standard P5 kierownik projektu sięga jeszcze kilkukrotnie. Za każdym razem sprawdza, czy realizowany zakres projektu nadal spełnia założenia zrównoważonego rozwoju.

Dokument można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Green Project Management. Zachęcamy do zapoznania się zarówno ze Standardem P5, jak i z możliwościami, które zapewnia wdrożenie podejścia GPM w przedsiębiorstwach i organizacjach. Jako oficjalny i jedyny akredytowany partner Green Project Management prowadzimy szkolenia wprowadzające w tematykę zarządzania projektami w oparciu o zrównoważony rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz książką, w której można znaleźć kompletne informacje dotyczące Standardu P5 – Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM. Pozycja ta jest nieocenioną pomocą w trakcie wdrażania metodyki zarządzania projektami zrównoważonymi.

[18.02.2021: Aktualna wersja Standardu P5 to The GPM P5 Standard for Sustainability in Project Management v2.0, więcej na jej temat przeczytacie na stronie GPM EMEA]

Autor: Ewa Bednarczyk